RAMOWA UMOWA POŻYCZKI NR ...............

zawarta w dniu ............... w Warszawie pomiędzy:
 

MiniCredit Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie , adres Biura: ul. Migdałowa 4, 02-796 Warszawa, zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS 0000371165, o numerze NIP 5252494263, REGON 142694604, kapitał zakładowy w pełni pokryty w wysokości 2 455 000,00 zł

zwanym w umowie Pożyczkodawcą,
a
...............,
zamieszkały przy ...............
legitymujący się dowodem osobistym - seria i numer ..............., PESEL ...............

zwanym w umowie Pożyczkobiorcą,
następującej treści:

1. DEFINICJE

1. Użyte w Ramowej Umowie Pożyczki określenia oznaczają:
1.1 Całkowity koszt Pożyczki – oznacza wszystkie koszty wraz z odsetkami i innymi opłatami i prowizjami, które Pożyczkobiorca zobowiązany jest ponieść w związku z-Umową Pożyczki;
1.2 Pozaodsetkowe koszty Pożyczki – wszystkie koszty, które Pożyczkobiorca ponosi w związku z Umową Pożyczki z wyłączeniem odsetek;
1.3 Decyzja o udzieleniu Pożyczki – zgoda Pożyczkodawcy na zawarcie z Pożyczkobiorcą Umowy Pożyczki, wyrażona w sposób i w trybie określonym w niniejszej Ramowej Umowy Pożyczki;
1.4 Formularz informacyjny – formularz zawierający wszystkie informacje dotyczące wybranej przez Pożyczkobiorcę Pożyczki, którego wzór znajduje się na Stronie internetowej oraz w Profilu Użytkownika, a także jest przesyłany Pożyczkobiorcy na trwałym nośniku po złożeniu Wniosku o udzielenie Pożyczki oraz po zawarciu Umowy Pożyczki;
1.5 Hasło – kombinacja liter i cyfr, składająca się z nie mniej niż z 7 (siedmiu) znaków, wybrana w procesie rejestracji na Stronie internetowej i używana tylko i wyłącznie przez Pożyczkobiorcę, przy pomocy którego Pożyczkobiorca potwierdza swoją tożsamość podczas składania Wniosku o Udzielenie Pożyczki, a także loguje się do swojego Profilu Użytkownika i które nie podlega rozpowszechnianiu i przekazywaniu osobom trzecim;
1.6 Kolejna Umowa Pożyczki – druga i każda następna Umowa Pożyczki zawarta zgodnie z postanowieniami zawartymi w Ramowej Umowie Pożyczki oraz danej Umowie Pożyczki;
1.7 Całkowita kwota Pożyczki – kwota przelewana przez Pożyczkodawcę na rachunek bankowy Pożyczkobiorcy z tytułu zawartej Umowy Pożyczki;
1.8 Całkowita kwota do zapłaty – suma Całkowitego kosztu Pożyczki i Całkowitej kwoty Pożyczki;
1.9 Okres Pożyczki – okres od 5 do 30 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Pożyczki do ostatniego dnia tego Okresu, w ciągu którego Pożyczkobiorca zobowiązał się zwrócić Pożyczkodawcy Pożyczkę oraz inne należności zgodnie z postanowieniami Umowy Pożyczki;
1.10 Okres Przedłużenia Okresu Pożyczki – usługa przedłużenia Okresu Pożyczki o 7, 15 lub 30 dni kalendarzowych od momentu zaksięgowania na rachunku bankowym Pożyczkodawcy Opłaty Prolongacyjnej za przedłużenie Okresu Pożyczki, z zastrzeżeniem, iż Pożyczkobiorca ma możliwość przedłużenia Okresu Pożyczki nie więcej niż o łącznie 30 dni;
1.11 Opłata Prolongacyjna – opłata przekazywana przez Pożyczkobiorcę na rachunek bankowy Pożyczkodawcy w celu przedłużenia Okresu Pożyczki o 7, 15 lub 30 dni kalendarzowych, zgodnie ze stawkami wskazanymi w Tabeli Opłat stanowiącej Załącznik nr 5 do Ramowej Umowy Pożyczki oraz zamieszczonej na Stronie internetowej Pożyczkodawcy, której treść stanowi integralną część niniejszej Umowy;
1.12 Opłata za rejestrację – jednorazowa opłata w wysokości 0,01 zł (1 grosz) ponoszona przez Pożyczkobiorcę za rejestrację na Stronie internetowej Pożyczkodawcy;
1.13 Osoba trzecia – podmiot, który nie jest stroną Umowy;
1.14 Poczta elektroniczna – adres email Pożyczkobiorcy lub/i Pożyczkodawcy;
1.15 Potwierdzenie zawarcia Umowy Pożyczki – przesyłany Pożyczkobiorcy przez Pożyczkodawcę (na trwałym nośniku) dokument potwierdzający zawarcie każdej poszczególnej Umowy Pożyczki oraz zawierający informacje, o których mowa w art. 30 ustawy o kredycie z konsumenckim;
1.16 Pożyczka – środki pieniężne pożyczone przez Pożyczkodawcę Pożyczkobiorcy na warunkach określonych daną Umową Pożyczki;
1.17 Pożyczkobiorca - osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, będąca stroną Umowy Pożyczki;
1.18 Pożyczkodawca – MiniCredit Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, adres Biura: ul. Migdałowa 4, 02-796 Warszawa, KRS: 0000371165, NIP: 5252494263, REGON: 142694604.
1.19 Profil Użytkownika – dane osobowe Pożyczkobiorcy, w tym udostępniane Pożyczkobiorcy informacje dotyczące udzielonej Pożyczki. Profil Użytkownika zostaje aktywowany po kliknięciu na link, który Pożyczkobiorca otrzyma na swoją pocztę elektroniczną od Pożyczkodawcy po wypełnieniu formularza rejestracyjnego;
1.20 Prowizja – oznacza opłatę należną Pożyczkodawcy od Pożyczkobiorcy w wysokości określonej w Umowie Pożyczki z tytułu przygotowania, udzielenia i uruchomienia Pożyczki, w kwocie wynikającej z Tabeli Opłat stanowiącej Załącznik nr 4 do Ramowej Umowy Pożyczki;
1.21 RSO - oznacza Roczną Stopę Oprocentowania Pożyczki, która jest stała w okresie obowiązywania Umowy Pożyczki. RSO na dzień zawarcia Umowy Pożyczki wynosi 0 % w skali roku;
1.22 Stopa referencyjna – stopa oprocentowania służąca za podstawę ustalenia oprocentowania pożyczki odnosząca się do minimalnego oprocentowania podstawowych operacji otwartego rynku prowadzonych przez Narodowy Bank Polski, ustalana przez Radę Polityki Pieniężnej, ogłaszana w Dzienniku Urzędowym Narodowego Banku Polskiego;
1.23 Odsetki za opóźnienie – odsetki naliczane od dnia następującego po Terminie Spłaty Pożyczki, w wysokości dwukrotności odsetek ustawowych za opóźnienie (odsetki maksymalne za opóźnienie);
1.24 Rachunek bankowy Pożyczkobiorcy – rachunek bankowy Pożyczkobiorcy, na który Pożyczkodawca wykona przelew środków pieniężnych na podstawie zawartej Umowy Pożyczki;
1.25 Rachunek bankowy Pożyczkodawcy – rachunek bankowy Pożyczkodawcy podany na Stronie internetowej;
1.26 Ramowa Umowa Pożyczki – oznacza niniejszą Ramową Umowę Pożyczki, stanowiącą integralną część Umów Pożyczki;
1.27 Rejestracja – polega na wypełnieniu formularza zamieszczonego na Stronie internetowej oraz ustaleniu przez Pożyczkobiorcę Hasła, za pomocą którego Pożyczkobiorca potwierdza później swoją tożsamość podczas składania Wniosku o Udzielenie Pożyczki;
1.28 RRSO – rzeczywista roczna stopa oprocentowania obliczona zgodnie ze wzorem zamieszczonym w załączniku do ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim (Dz.U. nr 2014, poz. 1497 ze zm.);
1.29 Strona/Strony – Pożyczkodawca lub/oraz Pożyczkobiorca;
1.30 Strona internetowa – strona internetowa www.mini-credit.pl należąca do Pożyczkodawcy, na której Pożyczkobiorca rejestruje się podając w formularzu wszystkie niezbędne dane oraz ustala Hasło, za pomocą którego potwierdza swoją tożsamość i składa Wniosek o Udzielenie Pożyczki;
1.31 Tabela Opłat - oznacza określenie Całkowitych kwot Pożyczek, a także stawek opłat, prowizji i oprocentowania, a także opłat prolongacyjnych oraz opłat za działania windykacyjne, jakie stosuje Pożyczkodawca przy zawieraniu Umów Pożyczki, stanowiąca integralną część Ramowej Umowy Pożyczki;
1.32 Termin Spłaty Pożyczki – ostatni dzień Okresu Pożyczki, w którym zgodnie z warunkami Umowy zostanie dokonana wpłata przez Pożyczkobiorcę Całkowitej kwoty do zapłaty na rachunek bankowy Pożyczkodawcy;
1.33 Umowa Pożyczki – oznacza jakąkolwiek (tzn. pierwszą i każdą następną) umowę pożyczki zawartą pomiędzy Pożyczkodawcą a Pożyczkobiorcą, poprzez zawarcie Ramowej Umowy Pożyczki oraz uzgodnienie indywidualnych warunków danej Umowy Pożyczki;
1.34 Weryfikacja danych – czynności kontrolne dokonywane przez upoważnionych do tych czynności pracowników administracyjnych Pożyczkodawcy polegające na zweryfikowaniu pod względem zgodności informacji oraz danych podanych przez Pożyczkobiorcę w trakcie rejestracji na Stronie Internetowej, jak również weryfikacji Pożyczkobiorcy w bazach danych niesolidnych dłużników;
1.35 Wniosek o przedłużenie Okresu Pożyczki – opłata przekazywana przez Pożyczkobiorcę na rachunek bankowy Pożyczkodawcy w celu przedłużenia Okresu Pożyczki o 7, 15 lub 30 dni kalendarzowych, zgodnie ze stawkami wskazanymi w Tabeli Opłat stanowiącej Załącznik nr 5 do Ramowej Umowy Pożyczki oraz zamieszczonej na Stronie internetowej Pożyczkodawcy, której treść stanowi integralną część niniejszej Umowy;
1.36 Wniosek o udzielenie Pożyczki – wniosek Pożyczkobiorcy o udzielenie Pożyczki przez Pożyczkodawcę. Wniosek o udzielenie Pożyczki składany jest poprzez Profil Użytkownika założony dla Pożyczkobiorcy na Stronie internetowej www.mini-credit.pl, przy czym po uzyskaniu pierwszej Pożyczki, Pożyczkobiorca może złożyć Wniosek o udzielenie Pożyczki za pośrednictwem wiadomości SMS wysłanej z numeru telefonu komórkowego podanego podczas rejestracji na numer 71200 (koszt SMS-a 1,23 z VAT) o następującej treści: MC (hasło) (kwota) (okres), przykładowo: „MC Piotr555 300 15”, pod nr 71200.

2. PRZEDMIOT UMOWY

2.1 Przedmiotem niniejszej Ramowej Umowy Pożyczki jest określenie zasad udzielania Pożyczkobiorcy przez Pożyczkodawcę pożyczek gotówkowych w sposób i na zasadach określonych w niniejszej Ramowej Umowy Pożyczki oraz indywidualnych Umowach Pożyczki zawartych przez Pożyczkodawcę i Pożyczkobiorcę.
2.2 Po zawarciu danej Umowy Pożyczki Pożyczkodawca przekaże Pożyczkę na wskazany przez Pożyczkobiorcę rachunek bankowy, po pozytywnym zweryfikowaniu Wniosku Pożyczkobiorcy o udzielenie Pożyczki, zgodnie z treścią niniejszej Ramowej Umowy Pożyczki.
2.3 Pożyczkę uważa się za udzieloną z chwilą dokonania przez Pożyczkodawcę zlecenia dyspozycji przelewu pożyczki.
2.4 Pożyczka może zostać udzielona wyłącznie w złotych polskich.
2.5 Postanowienia niniejszej Ramowej Umowy Pożyczki mają zastosowanie do każdej kolejnej Umowy Pożyczki zawartej przez Pożyczkodawcę oraz Pożyczkobiorcę.
2.6 Strony Ramowej Umowy Pożyczki uznają, iż dane przesyłane wiadomościami SMS, za pośrednictwem formularza rejestracyjnego oraz innymi elektronicznymi środkami porozumiewania są traktowane jako oświadczenie woli każdej ze Stron i powodują pełne skutki prawne.

3. WARUNKI UDZIELENIA POŻYCZKI

3.1 Pożyczkodawca udziela Pożyczki osobom fizycznym nie wcześniej niż po spełnieniu następujących warunków:
a) Pożyczkobiorca zarejestrował się na Stronie Internetowej Pożyczkodawcy;
b) Pożyczkobiorca dokonał Opłaty za rejestrację;
c) Pożyczkobiorca złożył w sposób prawidłowy Wniosek o udzielenie Pożyczki, który został zaakceptowany przez Pożyczkodawcę;
d) Pożyczkobiorca przeszedł pozytywnie Weryfikację danych;
e) Strony zawarły Umowę Pożyczki w sposób określony w niniejszej Ramowej Umowie Pożyczki.
3.2 Przesłanie poprawnego Wniosku o udzielenie Pożyczki jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody przez Pożyczkobiorcę na weryfikację danych Pożyczkobiorcy w bazach danych niesolidnych dłużników, zgodnie z Ustawą o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych.
3.3 Pożyczkodawca nie ma obowiązku informowania Pożyczkobiorcy o powodach odrzucenia Wniosku o udzielenie Pożyczki, z wyjątkiem sytuacji, gdy odmowa udzielenia Pożyczki nastąpiła ze względu na informacje zawarte w bazie danych lub zbiorze danych Pożyczkodawcy.

4. OŚWIADCZENIA STRON

4.1 Składając Wniosek o udzielenie Pożyczki oraz zawierając Umowę Pożyczki Pożyczkobiorca oświadcza, że:
a) jest osobą fizyczną posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych,
b) posiada miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jak również numer ewidencyjny PESEL,
c) jest w wieku od 20 do 75 lat,
d) posiada rachunek bankowy prowadzony przez bank mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
e) nie został wpisany do jakiejkolwiek bazy niesolidnych dłużników;
f) nie są znane mu żadne okoliczności mogące wpłynąć negatywnie na jego możliwość spłaty Pożyczki.
4.2 Pożyczkodawca zobowiązuje się:a) udzielić Pożyczki bezzwłocznie po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku, jednak nie wcześniej niż po spełnieniu warunków udzielenia pożyczki, o których mowa w pkt 3 ppkt 3.1 lit. a-e;
b) zamieszczać na Stronie internetowej informacje o wszelkich zmianach w zasadach udzielania Pożyczek;
c) w sposób należyty i zgodny z powszechnie obowiązującym prawem zabezpieczyć przekazane mu w związku z Umową Pożyczki dane osobowe Pożyczkobiorcy.

5. PRAWA I OBOWIĄZKI POŻYCZKODAWCY I POŻYCZKOBIORCY

5.1. Strony zobowiązują się wykonywać warunki niniejszej Ramowej Umowy Pożyczki i przestrzegać poufności informacji uzyskanych podczas obowiązywania Ramowej Umowy Pożyczki.
5.2. Zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy, Pożyczkobiorca zobowiązuje się do spłaty Pożyczki i innych należności wynikających z niniejszej Umowy w terminie wskazanym w danej Umowie Pożyczki.
5.3. Pożyczkobiorca zobowiązuje się do niezwłocznego uaktualniania swoich danych zamieszczonych w Profilu Użytkownika oraz poinformowania o tym fakcie Pożyczkodawcę przesyłając mu odpowiednie oświadczenie, jeżeli zmiana dotyczy:
a) adresu zamieszkania lub/i do korespondencji;
b) numeru rachunku bankowego;
c) numeru telefonu;
d) innych wymaganych danych osobowych.
5.4. Pożyczkobiorca zobowiązany jest do:
a) udzielania Pożyczkodawcy prawdziwych informacji podczas procesu rejestracji;
b) powiadamiania Pożyczkodawcy o zaciągniętych w bankach lub instytucjach kredytowo-finansowych kredytach;
c) powiadamiania Pożyczkodawcy o zobowiązaniach finansowych mających wpływ na sytuację finansową Pożyczkobiorcy (np. zaciągnięcie pożyczki, ustanowienie zastawu, hipoteki, poręczenia, zaległości wobec Urzędu Skarbowego lub ZUS itp.);
d) nieudostępniania swoich poufnych danych, w tym nazwy użytkownika i Hasła Osobom trzecim;
e) korzystania z bezpiecznych środków komunikacji elektronicznej podczas przekazywania danych;
f) przestrzegania innych postanowień Ramowej Umowy Pożyczki oraz danej Umowy Pożyczki.
5.5. Pożyczkodawca zobowiązuje się poinformować Pożyczkobiorcę w formie przewidzianej w niniejszej Ramowej Umowie Pożyczki o:
a) rozpatrzeniu Wniosku o udzielenie Pożyczki;
b) rozpatrzeniu Wniosku o przedłużenie Okresu Pożyczki;
c) zmianach w treści Ramowej Umowy Pożyczki.
5.6. W przypadku korzystania ze środków komunikacji elektronicznej w ramach niniejszej Umowy, Pożyczkodawca nie ponosi odpowiedzialności za straty, wynikające z nieprawidłowego działania poczty, faksu itp., a także z zatrzymania pracy urządzeń technicznych, które zapewniają należyte świadczenie usług przez Pożyczkodawcę, w tym problemów ze środkami komunikacji elektronicznej, opóźnień doręczania wiadomości tekstowych w formie sms, zatrzymania pracy strony internetowej, systemów płatności (w tym banków internetowych) i systemów elektronicznej wymiany danych między instytucjami kredytowymi.
5.7. Pożyczkobiorca jest uprawniony do otrzymania, na wniosek, bezpłatnego projektu Umowy Pożyczki oraz harmonogramu spłaty Pożyczki.

6. PROCEDURA REJESTRACYJNA

6.1. Procedura rejestracyjna na Stronie internetowej www.mini-credit.pl i utworzenie na niej Profilu Użytkownika, a także złożenie Wniosku o udzielenie Pożyczki prowadzi do zawarcia Umowy Pożyczki, po spełnieniu przez Pożyczkobiorcę wszystkich warunków niezbędnych do uzyskania Pożyczki.
6.2. Pożyczkobiorca rejestruje się na Stronie internetowej, podając w formularzu zgłoszeniowym wszystkie niezbędne dane. W procesie Rejestracji Pożyczkobiorca podaje Hasło, za pomocą którego potwierdza później swoją tożsamość, składając Wniosek o Udzielenie Pożyczki.
6.3 Podczas rejestracji Pożyczkobiorca:
a) oświadcza, że zapoznał się z treścią formularza informacyjnego;
b) oświadcza, że zapoznał się i akceptuje warunki przetwarzania i ochrony danych osobowych oraz akceptuje postanowienia Ramowej Umowy Pożyczki wraz z załącznikami i Regulaminu świadczenia Usług Drogą Elektroniczną;
c) potwierdza, iż chce otrzymywać rabaty, oferty specjalne, newsletter, wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych.
6.4. Pożyczkodawca ma prawo do odmowy Rejestracji Pożyczkobiorcy na Stronie internetowej www.mini-credit.pl bez podania przyczyny, a także do zablokowania istniejącego Profilu Użytkownika.
6.5. Pożyczkobiorca w celu zarejestrowania się na Stronie internetowej Pożyczkodawcy uiszcza Opłatę za Rejestrację w wysokości 0,01 zł (jeden grosz) na rachunek bankowy Pożyczkodawcy.
6.6. Pożyczkobiorca zobowiązany jest wskazać tytuł płatności zgodnie z zaleceniami wskazanymi na Stronie internetowej Pożyczkodawcy.
6.7. Opłata za Rejestrację jest jednorazowa, a jej przekazanie na rachunek bankowy Pożyczkodawcy potwierdza wolę Pożyczkobiorcy do zawarcia Ramowej Umowy Pożyczki, a także fakt, iż Pożyczkobiorca dokładnie zapoznał się z warunkami Ramowej Umowy Pożyczki i załączników, akceptuje je i uznaje za obowiązujące.
6.8. Profil Użytkownika zostaje aktywowany po kliknięciu na link, który Pożyczkobiorca otrzyma na swój adres email od Pożyczkodawcy po wypełnieniu formularza rejestracyjnego.
6.9. Po zakończeniu procesu rejestracji na Stronie internetowej Pożyczkodawcy, Pożyczkobiorca może złożyć Wniosek o udzielenie Pożyczki przez wypełnienie Wniosku na Profilu Użytkownika.
6.10. Pożyczkobiorca zobowiązany jest podać w procesie rejestracji prawdziwe dane. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości Pożyczkodawcy odnośnie prawdziwości danych podanych przez Klienta w trakcie rejestracji Pożyczkodawca ma prawo odmówić Pożyczkobiorcy prawa rejestracji na Stronie internetowej Pożyczkodawcy. Podanie nieprawdziwych danych wprowadzających Pożyczkodawcę w błąd skutkujący doprowadzeniem do niekorzystnego rozporządzenia jego mieniem, może rodzić odpowiedzialność karną.
6.11. Pożyczkobiorca jest identyfikowany przez Pożyczkodawcę poprzez zalogowanie się na Stronie internetowej do Profilu Użytkownika za pomocą podanego przez niego numeru PESEL oraz ustanowionego przez niego Hasła. W przypadku czynności wykonywanych przy użyciu telefonu komórkowego Pożyczkodawca identyfikuje Pożyczkobiorcę za pomocą podanego w trakcie rejestracji numeru telefonu komórkowego.

7. WNIOSEK O UDZIELENIE POŻYCZKI

7.1. Pożyczkodawca może udzielić Pożyczkobiorcy Pożyczkę jednorazowo w wysokości od 100 do 5000 zł, na Okres nie krótszy niż 5 dni i nie dłuższy niż 30 dni.
7.2 Pożyczkobiorca składa pierwszy Wniosek o udzielenie Pożyczki przez jego wypełnienie na Profilu Użytkownika.
7.3 Składając Wniosek o udzielenie Pożyczki, Pożyczkobiorca potwierdza, że nie posiada opóźnień w spłacie kredytów lub pożyczek wobec Osób trzecich, Pożyczkobiorca nie jest zarejestrowany jako dłużnik w rejestrach dłużników niewypłacalnych lub w bazach danych, na podstawie których sporządza się historie kredytowe, Pożyczkobiorca zapoznał się z warunkami Umowy Pożyczki i akceptuje je.
7.4 Składając Wniosek o udzielenie Pożyczki Pożyczkobiorca zobowiązany jest podać propozycję warunków Pożyczki tj. kwotę Pożyczki, okres na jaki ma zostać udzielona Pożyczka oraz termin spłaty Pożyczki. Niezwłocznie po złożeniu Wniosku o udzielnie Pożyczki, przed zawarciem danej Umowy Pożyczki, Pożyczkodawca udostępni Pożyczkobiorcy Formularz informacyjny dotyczący Pożyczki objętej wnioskiem Pożyczkobiorcy, przy czym udostępnienie to nastąpi w formie pliku PDF umożliwiającego zapisanie na komputerze Pożyczkobiorcy, na adres poczty elektronicznej Pożyczkobiorcy podany w Profilu Użytkownika.
7.5 Pożyczkobiorcy może zostać udzielona jednocześnie tylko jedna Pożyczka, a następna dopiero, gdy poprzednia zostanie w całości zwrócona.
7.6 Pożyczkobiorca sam wybiera Całkowitą kwotę Pożyczki oraz Okres, w jakim zamierza ją zwrócić, w granicach wymienionych w pkt. 7 ppkt 7.1 powyżej, z zastrzeżeniem, że wysokość pierwszej Pożyczki nie może przekroczyć 1500 (tysiąc pięćset) złotych.
7.7 Warunki wymagane do udzielenia pierwszej Pożyczki to:
a) rejestracja na stronie internetowej www.mini-credit.pl,
b) uiszczenie Opłaty za Rejestrację w wysokości 0,01 zł (1 grosz),
c) założenie Profilu Użytkownika,
d) akceptacja przez Pożyczkobiorcę Ramowej Umowy Pożyczki wraz z załącznikami,
e) złożenie przez Pożyczkobiorcę niezbędnych zgód i oświadczeń zamieszczonych na stronie internetowej www.mini-credit.pl,
f) złożenie Wniosku o udzielenie Pożyczki,
g) pozytywne ocena ryzyka związanego z udzieleniem Pożyczki przez Pożyczkodawcę,
h) akceptacja Wniosku o udzielenie Pożyczki przez Pożyczkodawcę.
7.8 Od udzielonych Pożyczek MiniCredit Sp. z o.o. nalicza Prowizję w kwocie wskazanej w Tabeli Opłat stanowiącej Załącznik nr 4 do Ramowej Umowy Pożyczki oraz przedstawionej na Stronie internetowej Pożyczkodawcy oraz w przypadku przedłużenia Okresu Pożyczki – opłatę za jej przedłużenie zgodnie ze stawkami wskazanymi w Tabeli Opłat stanowiącej Załącznik nr 5 do Ramowej Umowy Pożyczki oraz zamieszczonej na Stronie internetowej Pożyczkodawcy, której treść stanowi integralną część niniejszej Umowy.
7.9 Po zaakceptowaniu przez Pożyczkodawcę poprawnego wniosku Pożyczkobiorcy o pierwszą Pożyczkę Pożyczkodawca udostępni Pożyczkobiorcy na trwałym nośniku niniejszą Ramową Umowę Pożyczki, Formularz informacyjny, Potwierdzenie zawarcia Umowy Pożyczki oraz wzór oświadczenia o odstąpieniu od Umowy Pożyczki (w formie plików PDF umożliwiających ich zapisanie na komputerze Pożyczkobiorcy), a dodatkowo dokumenty te będą widoczne po zalogowaniu się przez Pożyczkobiorcę w Profilu użytkownika na Stronie internetowej (w formie plików umożliwiających zapis na komputerze Pożyczkobiorcy). Dokumenty, o których mowa w zdaniu poprzednim zostaną wysłane w formie plików PDF umożliwiających ich zapisanie na komputerze Pożyczkobiorcy, na adres poczty elektronicznej Pożyczkobiorcy podany w trakcie rejestracji Pożyczkobiorcy.
7.10 Po otrzymaniu dokumentów, o których mowa w pkt 7 ppkt 7.9 Pożyczkobiorca zobowiązany jest wydrukować niniejszą Ramową Umowę Pożyczki oraz Potwierdzenie zawarcia Umowy Pożyczki, podpisać 2 egzemplarze każdego z tych dokumentów i odesłać te dokumenty na adres korespondencyjny Pożyczkodawcy. Nie odesłanie tych dokumentów przez Pożyczkobiorcę, a także odesłanie tych dokumentów do Pożyczkodawcy bez podpisu nie jest podstawą do stwierdzenia, że Pożyczka nie została udzielona. Po otrzymaniu podpisanych przez Pożyczkobiorcę dokumentów, o których mowa powyżej, Pożyczkodawca niezwłocznie odeśle Pożyczkobiorcy, na adres zamieszkania Pożyczkobiorcy wskazany w procesie rejestracji na Stronie internetowej Pożyczkodawcy, jeden egzemplarz każdego z tych dokumentów podpisany przez Pożyczkodawcę.
7.11 Pożyczkodawca ma prawo skontaktować się telefonicznie z Pożyczkobiorcą, a także ze wskazanym przez Pożyczkobiorcę jego pracodawcą w celu potwierdzenia prawdziwości podanych przez Pożyczkobiorcę danych i sprawdzenia historii kredytowej Pożyczkobiorcy.
7.12 Pożyczkodawca przekazuje Pożyczkobiorcy decyzję o udzieleniu pożyczki w formie wiadomości tekstowej na numer telefonu komórkowego podany przez Pożyczkobiorcę we Wniosku o udzielenie Pożyczki lub zamieszcza taką informację w Profilu Użytkownika.
7.13 Udzielenie Pożyczki następuje poprzez dokonanie zlecenia przez Pożyczkodawcę dyspozycji przelewu Całkowitej kwoty pożyczki na rachunek bankowy Pożyczkobiorcy, po pozytywnym zweryfikowaniu Wniosku o udzielenie Pożyczki. Umowa Pożyczki zostaje zawarta ze skutkiem na dzień dokonania przez Pożyczkodawcę zlecenia dyspozycji przelewu Całkowitej kwoty pożyczki na rachunek bankowy Pożyczkobiorcy.
7.14 Pożyczkodawca wydaje Decyzję o udzieleniu pierwszej Pożyczki, niezwłocznie po otrzymaniu wszystkich dokumentów niezbędnych do oceny zdolności pożyczkowej oraz zaakceptowania przez Pożyczkobiorcę treści Ramowej Umowy Pożyczki wraz z załącznikami i innych wymaganych zgód i oświadczeń.
7.15 Jeżeli Pożyczkodawca odmówi Pożyczkobiorcy udzielenia Pożyczki na podstawie informacji zawartych w bazie danych lub zbiorze danych Pożyczkobiorcy, Pożyczkodawca niezwłocznie przekaże na adres email Pożyczkobiorcy bezpłatną informację o wynikach tego sprawdzenia oraz wskaże bazę danych, w której tego sprawdzenia dokonano.
7.16 W przypadku odmowy udzielenia Pożyczki Pożyczkobiorcy, Umowę Pożyczki uważa się za nie zawartą.
7.17 Pożyczkobiorca może złożyć jeden Wniosek o udzielenie Pożyczki za każdym razem.
7.18 Pożyczkobiorca może złożyć Wniosek o udzielenie Pożyczki za pośrednictwem:
a) Profilu Użytkownika zamieszczonego na stronie internetowej www.mini-credit.pl,
b) SMS wysłany z numeru telefonu komórkowego podanego podczas rejestracji na stronie internetowej www.mini-credit.pl na numer 71200 (koszt SMS-a 1,23 z VAT) o następującej treści: MC (hasło) (kwota) (okres), przykładowo: „MC Piotr555 300 15”, pod nr 71200.
7.19 Strony ustalają, że pierwszy Wniosek o udzielenie Pożyczki Pożyczkobiorca może złożyć wyłącznie w sposób opisany w pkt 7 ppkt 7.18 lit. a) powyżej. Pożyczkobiorca może złożyć Wniosek o udzielenie Pożyczki za pośrednictwem SMS dopiero w przypadku drugiej i kolejnych Pożyczek.
7.20 Po zaakceptowaniu Wniosku o udzielenie Pożyczki, Pożyczkodawca przekazuje Pożyczkę przelewem na rachunek bankowy Pożyczkobiorcy.
7.21 Okres, na który zostaje udzielona Pożyczka, liczony jest od momentu zlecenia przez Pożyczkodawcę dyspozycji przelewu Całkowitej kwoty pożyczki na rachunek bankowy Pożyczkobiorcy, zgodnie z warunkami Umowy Pożyczki.
7.22 Pożyczkobiorca potwierdza, że wszystkie dane przedstawione przez Pożyczkobiorcę we Wniosku o udzielenie Pożyczki są prawdziwe. Podanie nieprawdziwych danych jest zabronione pod groźbą kary przez ustawę Kodeks Karny. Pożyczkodawca może zadzwonić na numer telefonu podany podczas rejestracji, w celu uściślenia lub weryfikacji informacji podanych przez Pożyczkobiorcę.
7.23 Jeżeli Pożyczkobiorca zmarł przed wykonaniem przez Pożyczkodawcę przelewu Całkowitej kwoty Pożyczki, Umowa Pożyczki wygasa.

8. WERYFIKACJA WNIOSKU O UDZIELENIE POŻYCZKI

8.1 Składając Wniosek o udzielenie Pożyczki Pożyczkobiorca potwierdza, iż w dniu złożenia Wniosku o udzielenie Pożyczki spełnia warunki, o których mowa w pkt 4 ppkt 4.1 lit. a-f Ramowej Umowy Pożyczki. Ponadto, Pożyczkobiorca upoważnia Pożyczkodawcę do weryfikacji prawdziwości oraz kompletności danych zawartych we Wniosku o udzielenie Pożyczki na podstawie publicznie dostępnych danych, list i rejestrów, jak również do kontaktowania się z Pożyczkobiorcą w celu usunięcia ewentualnych braków we Wniosku o udzielnie Pożyczki lub wątpliwości dotyczących danych Pożyczkobiorcy powstałych w trakcie weryfikacji Wniosku o udzielenie Pożyczki. Pożyczkodawca ma prawo żądania od Pożyczkobiorcy przedstawienia dokumentów potwierdzających informacje udzielone przez Pożyczkobiorcę w formularzu rejestracyjnym oraz Wniosku o udzielenie Pożyczki
8.2 Pożyczkodawca dokonując wstępnej analizy Wniosku o udzielenie Pożyczki, w szczególności weryfikuje prawdziwość oraz kompletność danych zawartych we Wniosku o udzielenie Pożyczki na podstawie publicznie dostępnych danych, list i rejestrów oraz bada aktualny stan zadłużenia wobec Pożyczkodawcy z tytułu Pożyczek oraz wobec innych podmiotów na podstawie informacji zawartych w bazach danych prowadzonych przez Biuro Informacji Gospodarczej ERIF BIG S. A z siedzibą w Warszawie, ul. Plac Bankowy 2 oraz KRD BIG S. A. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Armii Ludowej 21 i innych bazach niesolidnych dłużników.
8.3 Pożyczkodawca ma prawo skontaktować się telefonicznie z Pożyczkobiorcą w celu weryfikacji prawdziwości danych podanych w Formularzu Internetowym oraz weryfikacji zdolności pożyczkowej Pożyczkobiorcy. Udzielenie odpowiedzi na zadane pytania jest dobrowolne, natomiast odmowa udzielenia odpowiedzi na któreś z pytań może skutkować odmową udzielenia pożyczki.
8.4 O negatywnym rozpatrzeniu przez Pożyczkodawcę Wniosku o udzielnie Pożyczki Pożyczkodawca bez zbędnej zwłoki informuje Pożyczkobiorcę, wysyłając do Pożyczkobiorcy elektroniczne powiadomienie na adres e-mail Pożyczkobiorcy podany w Profilu Użytkownika oraz/lub jako wiadomość tekstową SMS na numer telefonu komórkowego Pożyczkodawcy.
8.5 Pożyczkodawca nie ma obowiązku podania uzasadnienia odmowy udzielenia Pożyczki, z wyjątkiem sytuacji, gdy odmowa udzielenia Pożyczki nastąpiła ze względu na informacje zawarte w bazie danych lub zbiorze danych Pożyczkodawcy.

9. UDZIELANIE KOLEJNYCH POŻYCZEK

9.1 Każda kolejna Umowa Pożyczki, zawierana zgodnie z postanowieniami Ramowej Umowy Pożyczki, może być udzielona na podstawie Wniosku o udzielenie Pożyczki.
9.2 Niezwłocznie po złożeniu Wniosku o udzielnie kolejnej Pożyczki, przed zawarciem Umowy Pożyczki, Pożyczkodawca udostępni Pożyczkobiorcy Formularz Informacyjny dotyczący Pożyczki objętej Wnioskiem Pożyczkobiorcy, przy czym udostępnienie to nastąpi w formie pliku PDF umożliwiającego zapisanie na komputerze Pożyczkobiorcy, wysłanego na adres poczty elektronicznej Pożyczkobiorcy podany w formularzu rejestracyjnym.
9.3 Składając Wniosek o udzielenie kolejnej Pożyczki za pośrednictwem Formularza Internetowego Pożyczkobiorca składa oświadczenia zgodnie z zapisami pkt 8 ppkt 8.1 Ramowej Umowy Pożyczki.
9.4 Wniosek o udzielenie kolejnej Pożyczki niespełniający wymogów określonych w Ramowej Umowie Pożyczki podlegać będzie odrzuceniu.
9.5 Pożyczkodawca udzieli Pożyczkobiorcy kolejnych Pożyczek każdorazowo na podstawie odrębnych Umów Pożyczki zawieranych przez Strony na odległość.
9.6 Pożyczkobiorca nie może w tym samym czasie korzystać z więcej niż jednej Pożyczki. Wniosek o udzielenie kolejnej Pożyczki może zostać złożony dopiero po całkowitej spłacie przez Pożyczkobiorcę wcześniejszej Pożyczki, uiszczeniu należnej Prowizji oraz wypełnieniu wszelkich obowiązków spoczywających na Pożyczkobiorcy w stosunku do Pożyczkodawcy z tytułu wcześniejszej Pożyczki.
9.7 Po zawarciu Ramowej Umowy Pożyczki i zaakceptowaniu przez Pożyczkobiorcę załączników niniejszej Umowy, druga i kolejne Umowy Pożyczki będą zawierane za pośrednictwem Profilu Użytkownika zamieszczonego na Stronie internetowej www.mini-credit.pl lub za pomocą wiadomości tekstowych SMS. Wówczas przyjmuje się, że Umowa Pożyczki zostaje zawarta w momencie uruchomienia Pożyczki przez Pożyczkodawcę, to jest dokonania przelewu Całkowitej kwoty Pożyczki na rachunek bankowy Pożyczkobiorcy. 9.8 Po zaakceptowaniu przez Pożyczkodawcę wniosku Pożyczkobiorcy o udzielenie kolejnej Pożyczki, Pożyczkodawca udostępni Pożyczkobiorcy niniejszą Ramową Umowę Pożyczki, Potwierdzenie zawarcia kolejnej Umowy Pożyczki, Formularz informacyjny oraz wzór oświadczenia o odstąpieniu od Umowy Pożyczki, jako dokumenty widoczne po zalogowaniu się na Stronie Internetowej Pożyczkodawcy (w formie umożliwiającej zapis na komputerze Pożyczkobiorcy). Dodatkowo, dokumenty wskazane w zdaniu poprzednim Pożyczkodawca wyśle na adres poczty elektronicznej Pożyczkobiorcy wskazany w procesie rejestracji Pożyczkobiorcy, w formie plików PDF umożliwiających ich zapisanie na komputerze Pożyczkobiorcy.
9.9 Pożyczkodawca wydaje Decyzję o udzieleniu kolejnej Pożyczki, najpóźniej na drugi dzień roboczy liczony od dnia wygenerowania przez Pożyczkobiorcę poprawnego Wniosku o udzielenie Pożyczki, zgodnie z warunkami Ramowej Umowy Pożyczki.
9.10 Rozpatrzenie Wniosku o udzielenie Kolejnej Pożyczki po zmianie przez Pożyczkodawcę wzorca Ramowej Umowy Pożyczki nastąpi wyłącznie po dokonaniu akceptacji przez Pożyczkobiorcę nowego wzorca Umowy. O sposobie dokonania tej czynności Pożyczkobiorca zostanie poinformowany indywidualnie.
9.11 W sprawach nieuregulowanych w niniejszym pkt 9 zastosowanie będą miały odpowiednie zapisy niniejszej Ramowej Umowy Pożyczki.

10. OPŁATY

10.1 Koszty związane z udzieleniem Pożyczki są przedstawione w Tabeli Opłat stanowiącej Załącznik nr 4 do niniejszej Ramowej Umowy Pożyczki oraz zamieszczonej na Stronie internetowej Pożyczkodawcy.
10.2 Koszty związane z przedłużeniem Okresu Pożyczki są przedstawione w Tabeli Opłat stanowiącej Załącznik nr 5 do niniejszej Ramowej Umowy Pożyczki oraz zamieszczonej na Stronie internetowej Pożyczkodawcy.
10.3 Koszty związane z opóźnieniem w spłacie Pożyczki są przedstawione w Tabeli Opłat stanowiącej Załącznik nr 3 do niniejszej Ramowej Umowy Pożyczki oraz zamieszczonej na Stronie internetowej Pożyczkodawcy.
10.4 Roczna Stopa Oprocentowania dla Pożyczek udzielanych przez Pożyczkodawcę zamieszczona jest na Stronie Internetowej Pożyczkodawcy, jak również zawarta jest w Formularzu Informacyjnym oraz Potwierdzeniu zawarcia Umowy Pożyczki.
10.5 Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania dla Pożyczek udzielanych przez Pożyczkodawcę zamieszczona jest na Stronie Internetowej Pożyczkodawcy, jak również zawarta jest w Formularzu Informacyjnym oraz Potwierdzeniu zawarcia Umowy Pożyczki.
10.6 Roczna Stopa Oprocentowania Zadłużenia Przeterminowanego dla Pożyczek udzielanych przez Pożyczkodawcę zamieszczona jest na Stronie Internetowej Pożyczkodawcy, jak również zawarta jest w Formularzu Informacyjnym oraz Potwierdzeniu zawarcia Umowy Pożyczki.
10.7 Pożyczkodawca może okresowo udzielać rabatów, a także okresowo zmieniać (zmniejszać lub rezygnować) Prowizję lub oferować inne promocyjne warunki Pożyczek lub warunki spłaty Pożyczki, o czym Pożyczkobiorca jest każdorazowo informowany.

11. ZWROT POŻYCZKI

11.1 Obowiązkiem Pożyczkobiorcy jest terminowa spłata Całkowitej kwoty Pożyczki, a także zapłata Prowizji.
11.2 Pożyczka staje się wymagalna w dniu następującym po upływie Terminu Spłaty Pożyczki określonym w danej Umowie Pożyczki.
11.3 Aktualne informacje o Terminie Spłaty Pożyczki oraz o Całkowitej kwocie do zapłaty oraz inne dane są dostępne w Profilu Użytkownika.
11.4 Przed upływem Terminu spłaty Pożyczki Pożyczkodawca poinformuje Pożyczkobiorcę o zbliżającym się Terminie spłaty Pożyczki za pośrednictwem wiadomości SMS.
11.5 Pożyczkobiorca dokonuje spłaty Pożyczek na rachunek bankowy Pożyczkodawcy. Płatność uznaje się za dokonaną przez Pożyczkobiorcę od momentu zaksięgowania płatności na rachunku bankowym Pożyczkodawcy.
11.6 Pożyczka jest spłacana w złotych polskich.
11.7 Pożyczkobiorca ma prawo w każdym czasie do spłaty całości lub części Pożyczki przed upływem Terminu SpłatyPożyczki określonego w Umowie.
11.8 W przypadku spłaty całości lub części Pożyczki przed upływem Terminu Spłaty Pożyczki, Całkowity koszt Pożyczki ulega obniżeniu o te koszty, które dotyczą okresu, o który skrócono czas obowiązywania umowy. Pożyczkobiorca będzie wówczas zobowiązany do uiszczenia na rachunek bankowy Pożyczkodawcy Całkowitej kwoty Pożyczki oraz Prowizji za korzystanie z Pożyczki, za okres który był nią objęty.
11.9 Pożyczkodawca ma prawo rozdysponować kwoty otrzymane od Pożyczkobiorcy według następującej kolejności:
a) Prowizja;
b) Całkowita kwota Pożyczki;
c) Odsetki za opóźnienie.
11.10 Jeżeli Termin Spłaty Pożyczki wypada w dniu ustawowo wolnym od pracy w Polsce, Pożyczka staje się wymagalna w następnym dniu będącym w Polsce dniem roboczym.
11.11 W przypadku, gdy po całkowitej spłacie Pożyczki i innych wymagalnych zobowiązaniach Pożyczkobiorcy wobec Pożyczkodawcy, pozostaną środki podlegające zwrotowi Pożyczkobiorcy, Pożyczkodawca niezwłocznie dokona zwrotu tych środków na rachunek bankowy Pożyczkobiorcy.
11.12 Pożyczka jest zwracana w tej samej walucie, w której została udzielona Pożyczkobiorcy.
11.13 Pożyczkobiorca, dokonując spłaty Pożyczki lub jej części na rachunek bankowy Pożyczkodawcy zobowiązany jest wskazać w tytule przelewu swój numer PESEL.
11.14 Pożyczkodawca dopuszcza możliwość spłaty Pożyczki przez osobę trzecią lub z innego konta bankowego niż to, na które udzielona została Pożyczka, przy czym w tytule przelewu podany musi zostać numer PESEL Pożyczkobiorcy.
11.15 Za dzień spłaty Pożyczki uznaje się dzień uznania rachunku bankowego Pożyczkodawcy.

12. PRZEDŁUŻENIE OKRESU POŻYCZKI

12.1 Pożyczkodawca może przedłużyć Okres Pożyczki na warunkach określonych w Ramowej Umowy Pożyczki.
12.2 Dopuszcza się możliwość wydłużenia Okresu Pożyczki o 7, 15 lub 30 dni. 
12.3 Okres Pożyczki może zostać przedłużony po uprzednim uiszczeniu przez Pożyczkobiorcę Opłaty Prolongacyjnej przelewem na rachunek bankowy Pożyczkodawcy zgodnie ze stawkami wskazanymi w Tabeli Opłat stanowiącej Załącznik nr 5 do niniejszej Ramowej Umowy Pożyczki oraz zamieszczoną na Stronie internetowej Pożyczkodawcy, której treść stanowi integralną część niniejszej Umowy. Przelew powinien wskazywać: imię i nazwisko Pożyczkobiorcy, numer umowy pożyczki, numer rachunku bankowego Pożyczkobiorcy, nazwę Pożyczkodawcy, numer rachunku bankowego Pożyczkodawcy, oraz tytuł, że uiszczana opłata dotyczy przedłużenia Okresu Pożyczki.
12.4 Po wpływie Opłaty Prolongacyjnej, Pożyczkodawca może:
a) wysłać na numer telefonu komórkowego Pożyczkobiorcy wiadomość tekstową w formie SMS o wyrażeniu zgody lub nie na Przedłużenie Okresu Pożyczki;
b) zamieścić wiadomość o wyrażeniu zgody lub nie na Przedłużenie Okresu Pożyczki w Profilu Użytkownika;
c) wysłać wiadomość o wyrażeniu zgody lub nie na Przedłużenie Okresu Pożyczki na adres poczty elektronicznej Pożyczkobiorcy.
12.5 Po uiszczeniu Opłaty Prolongacyjnej oraz wyrażeniu przez Pożyczkodawcę zgody na przedłużenie Okresu Pożyczki, spłata Całkowitej kwoty do zapłaty zostaje przedłużona.
12.6 Pożyczkobiorca ma możliwość przedłużenia Okresu Pożyczki nie więcej niż o łącznie 30 dni.
12.7 Pożyczkodawca ma prawo odmówić przedłużenia Okresu Pożyczki bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

13. NIETERMINOWY ZWROT POŻYCZKI

13.1. Pożyczkobiorca przyjmuje do wiadomości i akceptuje prowadzenie w zakresie Umowy działań mających na celu monitorowanie oraz dochodzenie uregulowania jego zobowiązania, których kosztami może zostać obciążony zgodnie z Tabelą Opłat stanowiącą załącznik nr 3 do niniejszej Ramowej Umowy Pożyczki, jak również znajdującą się na Stronie internetowej Pożyczkodawcy. Wykonanie jednej z czynności windykacyjnych nie ogranicza prawa Pożyczkodawcy do zastosowania innej, w szczególności wysłanie monitu listownego nie ogranicza możliwości stosowania monitów telefonicznych i wysłania wiadomości SMS. Pożyczkodawca nie będzie dokonywał naliczania opłat za monit telefoniczny/SMS-owy/listowny.
13.2 Niezależnie od powyższych czynności, Pożyczkodawca może wysyłać wiadomości o zaległości w płatności na adres poczty elektronicznej Pożyczkobiorcy. Koszt tych czynności nie będzie obciążał Pożyczkobiorcy.
13.3 W przypadku opóźnienia w spłacie Pożyczki, Pożyczkodawca ma prawo do podjęcia działań mających na celu odzyskanie swojej wierzytelności, w tym w szczególności do przekazania tej wierzytelności do obsługi przez zewnętrzny podmiot. Po upływie Terminu Spłaty Pożyczki, Pożyczkodawca ma prawo do dochodzenia zwrotu Pożyczki na drodze postępowania sądowego i egzekucyjnego. Kosztami dochodzenia zwrotu Pożyczki na drodze postępowania sądowego i egzekucyjnego zostanie obciążony Pożyczkobiorca.
13.4. Jeżeli Pożyczka lub jej część nie zostanie uiszczona w terminie Pożyczkobiorca zobowiązany jest do zapłaty odsetek za opóźnienie, tj. za okres od dnia następującego po Terminie SpłatyPożyczki do dnia zaksięgowania kwoty Pożyczki na rachunku bankowym Pożyczkodawcy.
13.5. Odsetki za opóźnienie naliczane są w wysokości dwukrotności sumy stopy referencyjnej Narodowego Banku Polskiego i 5,5 punktów procentowych (odsetki maksymalne za opóźnienie). W sytuacji gdyby zmiana wysokości odsetek maksymalnych następująca w dowolnym momencie trwania Umowy miała prowadzić do pobierania przez Pożyczkodawcę odsetek umownych w wysokości przekraczającej wysokość odsetek maksymalnych, Pożyczkodawca samoistnie obniży oprocentowanie do wartości odpowiadającej nowej wysokości odsetek maksymalnych.
13.6. Pożyczkodawca jest uprawniony do dokonania cesji wierzytelności, w tym niewymagalnych, wynikających z tytułu Umowy Pożyczki, na rzecz osób trzecich.
13.7 Pożyczkodawca udostępni Informację o przelewie wierzytelności, jako dokumentu widocznego po zalogowaniu się na Stronie Internetowej Pożyczkodawcy (w formie umożliwiającej zapis na komputerze Pożyczkobiorcy). Dodatkowo, dokument wskazany w zdaniu poprzednim Pożyczkodawca wyśle na adres poczty elektronicznej Pożyczkobiorcy wskazany w procesie rejestracji Pożyczkobiorcy, w formie pliku PDF umożliwiającego jego zapisanie na komputerze Pożyczkobiorcy.
13.8 Obowiązek udostępnienia Informacji o przelewie wierzytelności nie dotyczy sytuacji, gdy Pożyczkobiorca nadal ma spełnić świadczenie do rąk Pożyczkodawcy.

14. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY POŻYCZKI

14.1. Pożyczkobiorca, bez podania przyczyny, ma prawo odstąpić od niniejszej Umowy oraz od poszczególnych umów Pożyczek, w terminie 14 dni od dnia ich zawarcia. W celu odstąpienia od Umowy Pożyczkobiorca przesyła na adres biura Pożyczkodawcy lub adres poczty elektronicznej pisemne oświadczenie o skorzystaniu z prawa do odstąpienia od Umowy Pożyczki, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do niniejszej Ramowej Umowy Pożyczki. Dodatkowo, wzór oświadczenia o odstąpieniu od Umowy Pożyczki zostaje przesłany Pożyczkobiorcy przez Pożyczkodawcę po każdorazowym zawarciu Umowy Pożyczki (w formie pliku PDF umożliwiającego zapisanie na komputerze Pożyczkobiorcy).
14.2. Dla zachowania terminu, o którym mowa w pkt 14 ppkt 14.1 jest wystarczające wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
14.3. Po złożeniu Oświadczenia wymienionego w pkt14 ppkt 14.2 Pożyczkobiorca jest zobowiązany niezwłocznie zwrócić Pożyczkodawcy Całkowitą kwotę Pożyczki, nie później niż w terminie 30 dni od dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
14.4. W przypadku niewykonania przez Pożyczkobiorcę przysługującego mu prawa odstąpienia od Umowy Pożyczki w powyższym terminie, Umowa Pożyczki zostanie w pełni ważna i skuteczna.

15. REKLAMACJE

15.1 Pożyczkobiorcy mają prawo składać reklamacje dotyczące świadczonych przez Pożyczkodawcę usług. Reklamacje rozpatruje Pożyczkodawca.
15.2 Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej następujące dane: oznaczenie Pożyczkobiorcy (imię, nazwisko, adres, numer telefonu, adres e-mail), przedmiot reklamacji, okoliczności uzasadniające reklamację. Reklamacje nie zawierające powyższych danych nie będą rozpatrywane.
15.3 Reklamację należy wysłać pocztą na adres biura Pożyczkodawcy tj. ul. Słomińskiego 17 lok. 9, 00 – 195 Warszawa z dopiskiem „reklamacja”.
15.4 Pożyczkodawca zobowiązuje się rozpatrzyć reklamacjeę bezzwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania od Pożyczkobiorcy. O swojej decyzji zapadłej w wyniku rozpatrzenia reklamacji Pożyczkodawca niezwłocznie zawiadomi Pożyczkobiorcę listownie lub za pośrednictwem wiadomości SMS bądź poczty elektronicznej.
15.5 W przypadku naruszenia warunków postępowania reklamacji, reklamacja może zostać nie uznana.

16. DANE OSOBOWE I KLAUZULA POUFNOŚCI

16.1. Zgodnie z niniejszą Ramową Umową Pożyczki, Pożyczkodawca będzie kontaktował się z Pożyczkobiorcą przy wykorzystaniu poczty, instrumentów elektronicznych oraz środków porozumiewania się na odległość w zakresie przypominania o terminie zwrotu Pożyczek oraz wezwań do zapłaty.
16.2. Pożyczkobiorca wyraża zgodę na wykorzystanie jego adresu email przez Pożyczkodawcę na potrzeby kontaktu z Pożyczkobiorcą w celu realizacji zawartej Umowy Pożyczki. W szczególności Pożyczkobiorca upoważnia Pożyczkodawcę do wysyłania na podany przez Pożyczkobiorcę adres email przypomnień o zaległości w spłacie wymagalnych należności.
16.3. Pożyczkobiorca potwierdza, iż podany przez niego w Profilu Użytkownika adres email, jest adresem, na który może być doręczana korespondencja. Pożyczkobiorca ma obowiązek zawiadamiać Pożyczkodawcę o każdej zmianie swego adresu email.
16.4. Pożyczkobiorca wyraża dobrowolną zgodę na przetwarzanie przez Pożyczkodawcę swoich danych osobowych w celach zawarcia Umowy Pożyczki i w związku z powyższym Pożyczkobiorca podaje dobrowolnie swoje dane osobowe w zakresie realizacji niniejszej Umowy. Administratorem danych osobowych jest MiniCredit Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (adres Biura: ul. Migdałowa 4, 02-796 Warszawa).
16.5. Pożyczkodawca informuje, a Pożyczkobiorca przyjmuje do wiadomości, że na warunkach wskazanych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.), Pożyczkodawca jest uprawniony do przekazywania danych osobowych Pożyczkobiorcy osobom trzecim, w szczególności kancelariom prawnym i firmom windykacyjnym w zakresie postępowania windykacyjnego i sądowego związanego z Pożyczkami udzielonymi Pożyczkobiorcy.
16.6. Pożyczkobiorca ma prawo wglądu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich poprawiania, a także żądania zaprzestania przetwarzania danych i wniesienia sprzeciwu na warunkach wskazanych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).
16.7. Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2010 r., o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych (Dz.U. z 2010 r., Nr 81, poz. 530), w związku z art. 105 ust. 4a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (Dz.U. z 2002 r., Nr 72, poz. 665 z późn. zm.), Pożyczkobiorca upoważnia Pożyczkodawcę do występowania do Biura Informacji Gospodarczej ERIF BIG S. A z siedzibą w Warszawie, ul. Plac Bankowy 2, KRD BIG S. A. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Armii Ludowej 21 o ujawnienie informacji gospodarczych w zakresie zobowiązań Pożyczkobiorcy. Wzór upoważnienia stanowi załącznik nr 1 do niniejszej Ramowej Umowy Pożyczki.
16.8. Zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2010 r., o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych (Dz.U. z 2010 r., Nr 81, poz. 530) Pożyczkobiorca upoważnia Pożyczkodawcę do przekazywania informacji o wywiązywaniu się przez niego z wszelkich zobowiązań pieniężnych na rzecz MiniCredit Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, wynikających z zawartych Umów Pożyczki, do Rejestru Dłużników ERIF BIG S. A z siedzibą w Warszawie, ul. Plac Bankowy 2, KRD BIG S. A. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Armii Ludowej 21.
16.9. Każda ze Stron zobowiązuje się do zachowania tajemnicy w zakresie postanowień niniejszej Umowy poza przypadkiem, gdy będzie to wymagane przez obowiązujące przepisy prawa.
16.10. Pożyczkobiorca obowiązany jest do nie udzielania osobom trzecim informacji poufnych związanych z niniejszą Ramową Umową Pożyczki.
16.11. Pożyczkodawca nie ponosi odpowiedzialności za jakąkolwiek stratę Pożyczkobiorcy, utracone korzyści, a także inne negatywne konsekwencje będące następstwem ujawnienia przez Pożyczkobiorcę informacji poufnych osobom trzecim.

17. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

17.1 Integralną część niniejszej Umowy stanowią:
a) Wzór upoważnienia (załącznik nr 1),
b) Wzór Oświadczenia o odstąpieniu od Umowy Pożyczki (załącznik nr 2),
c) Tabela Opłat (załącznik nr 3)
d) Tabela Opłat (załącznik nr 4),
e) Tabela Opłat (załącznik nr 5).
17.2 Zawierając Ramową Umowę Pożyczki Pożyczkobiorca oświadcza, że zapoznał się i akceptuje warunki przetwarzania i ochrony danych osobowych oraz akceptuje postanowienia Ramowej Umowy Pożyczki wraz z załącznikami i Regulaminu świadczenia Usług Drogą Elektroniczną.
17.3 Pożyczkodawca nie ponosi odpowiedzialności za straty Pożyczkobiorcy, wynikające z nieprawidłowego działania środków komunikacji elektronicznej w ramach niniejszej Umowy.
17.4 Pożyczkodawca nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w przekazywaniu informacji za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, telekomunikacyjnej oraz poczty, jak również za jakąkolwiek stratę Pożyczkobiorcy, utracone korzyści oraz inne negatywne konsekwencje nieprawidłowego lub nieterminowego funkcjonowania systemów płatności bankowych w zakresie wykonywania wyżej wymienionych operacji - przelewów Pożyczek.
17.5 Wszelkie informacje, wnioski negocjacyjne i roszczenia związane z realizacją niniejszej Umowy Pożyczki, są wysyłane drugiej Stronie w formie pisemnej, w języku polskim, faksem, pocztą lub pocztą elektroniczną.
17.6 Postanowienia Ramowej Umowy Pożyczki oraz wysokość Opłat mogą ulegać zmianom tylko z ważnych przyczyn. Za ważną przyczynę należy uznać co najmniej jedną z wymienionych:
a) zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa dotyczących działalności Pożyczkodawcy, w tym zmiana przepisów podatkowych lub rachunkowych wpływająca na wzajemne prawa i obowiązki stron Umowy,
b) zmiana wysokości, rodzaju lub formy udzielanych Pożyczek przez Pożyczkodawcę,
c) zmiana interpretacji przepisów prawa na skutek zapadłych orzeczeń sądów, decyzji, rekomendacji, dobrych praktyk lub zaleceń właściwych organów lub urzędów,
d) zmiana referencyjnych stawek oprocentowania ustalanych przez NBP.
17.7 Pożyczkodawca jest zobowiązany informować Pożyczkobiorcę za pośrednictwem Strony internetowej www.mini-credit.pl, poczty elektronicznej, wiadomości tekstowej (SMS) przekazywanej na telefon komórkowy Pożyczkobiorcy albo pisemnie o zmianie postanowień Ramowej Umowy Pożyczki oraz nowych stawkach Opłat przed datą wejścia w życie zmian do Umowy Pożyczki doręczając jednocześnie Pożyczkobiorcy zmienioną Umowę wraz ze wskazaniem Pożyczkobiorcy dokonanych zmian oraz daty wejścia w życie zmienionej Umowy.
17.8 W terminie 14 dni od otrzymania informacji o zmianie wskazanej w pkt 17 ppkt 17.7., Pożyczkobiorca ma prawo złożyć pisemne oświadczenie o wypowiedzeniu Umowy Pożyczki. Zmieniona Ramowa Umowy Pożyczki obowiązuje wyłącznie w stosunku do indywidualnych Umów Pożyczki zawartych po dniu wejścia w życie zmienionej Umowy Pożyczki.
17.9 Zmiana postanowień Ramowej Umowy Pożyczki oraz Opłat dokonana z przyczyn wskazanych w pkt 17 ppkt 17.6. nie powoduje zmiany Ramowej Umowy Pożyczki i nie wymaga aneksu.
17.10 Pożyczkobiorca ma prawo rozwiązać Ramową Umowę Pożyczki za 1-miesięcznym okresem wypowiedzenia w drodze pisemnego oświadczenia przesłanego na adres korespondencyjny Pożyczkodawcy. Wypowiedzenie Ramowej Umowy Pożyczki nie skutkuje wypowiedzeniem poszczególnych Umów Pożyczki zawartych w ramach Ramowej Umowy Pożyczki.
17.11 Pożyczkodawca ma prawo rozwiązać Ramową Umowę Pożyczki za 2-miesięcznym okresem wypowiedzenia w drodze pisemnego oświadczenia przesłanego na adres zamieszkania Pożyczkobiorcy. Wypowiedzenie Ramowej Umowy Pożyczki nie skutkuje wypowiedzeniem poszczególnych Umów Pożyczki zawartych w ramach Ramowej Umowy Pożyczki.
17.12 Pożyczkodawca ma prawo wypowiedzieć Umowę ze skutkiem natychmiastowym w drodze pisemnego oświadczenia przesłanego na adres zamieszkania Pożyczkobiorcy w przypadku niedotrzymania przez Pożyczkobiorcę zobowiązań dotyczących warunków udzielenia Pożyczki określonych w niniejszej Umowie.
17.13 Wypowiedzenie Umowy przez Pożyczkodawcę z przyczyn określonych w pkt 17 ppkt 17.12. powoduje, że Pożyczka wypłacona Pożyczkobiorcy staje się natychmiast wymagalna. W szczególności, Pożyczkobiorca zobowiązany będzie na pierwsze żądanie Pożyczkodawcy zapłacić Pożyczkodawcy wszystkie kwoty pieniężne wynikające z Umowy Pożyczki, tj.:a) Prowizję,
b) Całkowitą kwotę Pożyczki,
c) Odsetki za opóźnienie.
17.14 Spory, rozbieżności lub roszczenia związane z niniejszą Umową, jej naruszeniem, rozwiązaniem lub ważnością niniejszej Umowy, Strony rozstrzygają drogą wzajemnych negocjacji. Jeżeli Strony nie mogą dojść do porozumienia, spory, rozbieżności lub roszczenia związane z niniejszą Umową, jej naruszeniem, rozwiązaniem lub ważnością niniejszej Umowy, są rozpatrywane przez sąd powszechny miejsca zamieszkania lub siedziby pozwanego lub sąd miejsca wykonania zobowiązania.
17.15 Organem nadzoru właściwym w sprawach ochrony konsumentów jest Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów z siedzibą w Warszawie (dane adresowe: Plac Powstańców Warszawy 1, 00-950 Warszawa).
17.16 Jeżeli Pożyczkodawca nie wykonał lub nienależycie wykonał zobowiązanie wobec Pożyczkobiorcy, a żądanie przez Pożyczkobiorcę wykonania tego zobowiązania nie było skuteczne, Pożyczkobiorcy przysługuje prawo dochodzenia swoich roszczeń o wykonanie tego zobowiązania od Pożyczkodawcy.
17.17 W przypadku, gdy jakakolwiek część Umowy Pożyczki zostanie uznana za nieważną lub wadliwą, pozostała część Umowy pozostaje w mocy.
17.18 W sprawach nieuregulowanych w Ramowej Umowie Pożyczki oraz poszczególnych Umowach Pożyczki stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim (Dz.U. nr 126 poz. 715), ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.), ustawy z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta (Dz.U. nr 2014, poz. 827) oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.
17.19 Ramową Umowę Pożyczki wraz załącznikami sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

Pożyczkodawca

MiniCredit Sp. z o.o.


 

Pożyczkobiorca
 

 

ZAŁĄCZNIK Nr 1
do Ramowej Umowy Pożyczki

Dane Pożyczkobiorcy:

...............
(imię i nazwisko)

...............
(adres zamieszkania)

....................................................
(adres zameldowania)

numer ...............
(nr i seria dowodu osobistego)

...............
(data urodzenia)

...............
(PESEL)

UPOWAŻNIENIE


Na podstawie art. 24 ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych (Dz. U. z 2010 r., Nr 81, poz. 530),

ja - ………………………………………………………………………………………………
(imię i nazwisko)

niniejszym upoważniam,
Pożyczkodawcę – MiniCredit Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Migdałowa 4, 02-796 Warszawa
do wystąpienia i uzyskania z:
1. Biuro Informacji Gospodarczej ERIF S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Plac Bankowy 2,
2. Krajowy Rejestr Długów Biura Informacji Gospodarczej S. A. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Armii Ludowej 21.
informacji gospodarczych o moich zobowiązaniach, w tym stanowiących tajemnicę bankową, uzyskanych przez ERIF BIG S.A. oraz KRD BIG S. A.

oraz przekazywania informacji o wywiązywaniu się przez mnie z wszelkich zobowiązań pieniężnych na rzecz MiniCredit Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, wynikających z Umowy Pożyczki, do Rejestru Dłużników ERIF BIG S. A z siedzibą w Warszawie, ul. Plac Bankowy 2, KRD BIG S. A. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Armii Ludowej 21..................................................... ………………………………………………
miejscowość i data czytelny podpis Pożyczkobiorcy

 

ZAŁĄCZNIK Nr 2
do Ramowej Umowy Pożyczki

miejscowość, data


Dane Pożyczkobiorcy:

....................................................
(imię i nazwisko)

....................................................
(adres zamieszkania lub pobytu)

....................................................
(nr i seria dowodu osobistego lub paszportu)

....................................................
(PESEL)

Adres, na który należy przesłać oświadczenie:
MiniCredit Sp. z o. o.
ul. Migdałowa 4
02-796 Warszawa

OŚWIADCZENIE
o odstąpieniu od Umowy Pożyczki


Niniejszym, zgodnie z przysługującym mi prawem odstąpienia w terminie 14 dni od daty zawarcia Umowy Pożyczki, odstępuję od Umowy Pożyczki z dnia .............................................., nr ................................................

Jednocześnie oświadczam, że Pożyczkę (Całkowitą kwotę Pożyczki) spłacę niezwłocznie (nie później niż w terminie 30 dni od dnia złożenia niniejszego oświadczenia) na rachunek MiniCredit Sp. z o.o. o numerze ……………………………………………..

.................................................... ...............................................................
imię i nazwisko czytelny podpis Pożyczkobiorcy

 

Załącznik nr 3 do RAMOWEJ UMOWY POŻYCZKI
Tabela Opłat

Lp. Nazwa Opłaty Wartość Opłaty
1 Odsetki za opóźnienie Dwukrotność wysokości odsetek ustawowych za opóźnienie – 14% (wartość na dzień zawarcia umowy). W sytuacji gdyby zmiana wysokości odsetek maksymalnych następująca w dowolnym momencie trwania Umowy miała prowadzić do pobierania przez Pożyczkodawcę odsetek umownych w wysokości przekraczającej wysokość odsetek maksymalnych, Pożyczkodawca samoistnie, obniży oprocentowanie do wartości odpowiadającej nowej wysokości odsetek maksymalnych. Jeżeli zmiana stopy referencyjnej Narodowego Banku Polskiego będzie polegać na jej podwyższeniu, Pożyczkodawca jest uprawniony do naliczenia odsetek za opóźnienie na podstawie tej zmienionej wysokości.
2 Koszty postępowania sądowego i egzekucyjnego Koszty postępowania sądowego i egzekucyjnego są pobierane w wysokości zgodnej z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności ustawą z dnia 28 lipca 2005 roku o kosztach sądowych w sprawach cywilnych oraz ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o komornikach sądowych i egzekucji jak również pozostałe koszty określone przepisami prawa.
 

Załącznik nr 4 do RAMOWEJ UMOWY POŻYCZKI
Tabela Opłat

Kwota Okres 100 zł 200 zł 300 zł 400 zł 500 zł 600 zł 700 zł 800 zł 900 zł 1000 zł 1100 zł 1200 zł 1300 zł
5 dni 4 zł 8 zł 11 zł 15 zł 19 zł 22 zł 26 zł 30 zł 33 zł 37 zł 41 zł 44 zł 48 zł
6 dni 5 zł 9 zł 14 zł 18 zł 22 zł 27 zł 31 zł 36 zł 40 zł 44 zł 49 zł 53 zł 58 zł
7 dni 6 zł 11 zł 16 zł 21 zł 26 zł 31 zł 36 zł 42 zł 47 zł 52 zł 57 zł 62 zł 67 zł
8 dni 6 zł 12 zł 18 zł 24 zł 30 zł 36 zł 42 zł 47 zł 53 zł 59 zł 65 zł 71 zł 77 zł
9 dni 7 zł 14 zł 20 zł 27 zł 33 zł 40 zł 47 zł 53 zł 60 zł 66 zł 73 zł 80 zł 86 zł
10 dni 8 zł 15 zł 22 zł 30 zł 37 zł 44 zł 52 zł 59 zł 66 zł 74 zł 81 zł 88 zł 96 zł
11 dni 9 zł 17 zł 25 zł 33 zł 41 zł 49 zł 57 zł 65 zł 73 zł 81 zł 89 zł 97 zł 105 zł
12 dni 9 zł 18 zł 27 zł 36 zł 44 zł 53 zł 62 zł 71 zł 80 zł 88 zł 97 zł 106 zł 115 zł
13 dni 10 zł 20 zł 29 zł 39 zł 48 zł 58 zł 67 zł 77 zł 86 zł 96 zł 105 zł 115 zł 124 zł
14 dni 11 zł 21 zł 31 zł 42 zł 52 zł 62 zł 72 zł 83 zł 93 zł 103 zł 113 zł 124 zł 134 zł
15 dni 11 zł 22 zł 33 zł 44 zł 55 zł 66 zł 77 zł 88 zł 99 zł 110 zł 121 zł 132 zł 143 zł
16 dni 12 zł 24 zł 36 zł 47 zł 59 zł 71 zł 83 zł 94 zł 106 zł 118 zł 130 zł 141 zł 153 zł
17 dni 13 zł 25 zł 38 zł 50 zł 63 zł 75 zł 88 zł 100 zł 113 zł 125 zł 138 zł 150 zł 163 zł
18 dni 14 zł 27 zł 40 zł 53 zł 66 zł 80 zł 93 zł 106 zł 119 zł 132 zł 146 zł 159 zł 172 zł
19 dni 14 zł 28 zł 42 zł 56 zł 70 zł 84 zł 98 zł 112 zł 126 zł 140 zł 154 zł 168 zł 182 zł
20 dni 15 zł 30 zł 44 zł 59 zł 74 zł 88 zł 103 zł 118 zł 132 zł 147 zł 162 zł 176 zł 191 zł
21 dni 16 zł 31 zł 47 zł 62 zł 77 zł 93 zł 108 zł 124 zł 139 zł 154 zł 170 zł 185 zł 201 zł
22 dni 17 zł 33 zł 49 zł 65 zł 81 zł 97 zł 113 zł 130 zł 146 zł 162 zł 178 zł 194 zł 210 zł
23 dni 17 zł 34 zł 51 zł 68 zł 85 zł 102 zł 119 zł 135 zł 152 zł 169 zł 186 zł 203 zł 220 zł
24 dni 18 zł 36 zł 53 zł 71 zł 88 zł 106 zł 124 zł 141 zł 159 zł 176 zł 194 zł 212 zł 229 zł
25 dni 19 zł 37 zł 55 zł 74 zł 92 zł 110 zł 129 zł 147 zł 165 zł 184 zł 202 zł 220 zł 239 zł
26 dni 20 zł 39 zł 58 zł 77 zł 96 zł 115 zł 134 zł 153 zł 172 zł 191 zł 210 zł 229 zł 248 zł
27 dni 20 zł 40 zł 60 zł 80 zł 99 zł 119 zł 139 zł 159 zł 179 zł 198 zł 218 zł 238 zł 258 zł
28 dni 21 zł 42 zł 62 zł 83 zł 103 zł 124 zł 144 zł 165 zł 185 zł 206 zł 226 zł 247 zł 267 zł
29 dni 22 zł 43 zł 64 zł 86 zł 107 zł 128 zł 149 zł 171 zł 192 zł 213 zł 234 zł 256 zł 277 zł
30 dni 22 zł 44 zł 66 zł 88 zł 110 zł 132 zł 154 zł 176 zł 198 zł 220 zł 242 zł 264 zł 286 zł
 
Kwota Okres 1400 zł 1500 zł 1600 zł 1700 zł 1800 zł 1900 zł 2000 zł 2100 zł 2200 zł 2300 zł 2400 zł 2500 zł 2600 zł
5 dni 52 zł 55 zł 59 zł 63 zł 66 zł 70 zł 74 zł 77 zł 81 zł 85 zł 88 zł 92 zł 96 zł
6 dni 62 zł 66 zł 71 zł 75 zł 80 zł 84 zł 88 zł 93 zł 97 zł 102 zł 106 zł 110 zł 115 zł
7 dni 72 zł 77 zł 83 zł 88 zł 93 zł 98 zł 103 zł 108 zł 113 zł 119 zł 124 zł 129 zł 134 zł
8 dni 83 zł 88 zł 94 zł 100 zł 106 zł 112 zł 118 zł 124 zł 130 zł 135 zł 141 zł 147 zł 153 zł
9 dni 93 zł 99 zł 106 zł 113 zł 119 zł 126 zł 132 zł 139 zł 146 zł 152 zł 159 zł 165 zł 172 zł
10 dni 103 zł 110 zł 118 zł 125 zł 132 zł 140 zł 147 zł 154 zł 162 zł 169 zł 176 zł 184 zł 191 zł
11 dni 113 zł 121 zł 130 zł 138 zł 146 zł 154 zł 162 zł 170 zł 178 zł 186 zł 194 zł 202 zł 210 zł
12 dni 124 zł 132 zł 141 zł 150 zł 159 zł 168 zł 176 zł 185 zł 194 zł 203 zł 212 zł 220 zł 229 zł
13 dni 134 zł 143 zł 153 zł 163 zł 172 zł 182 zł 191 zł 201 zł 210 zł 220 zł 229 zł 239 zł 248 zł
14 dni 144 zł 154 zł 165 zł 175 zł 185 zł 196 zł 206 zł 216 zł 226 zł 237 zł 247 zł 257 zł 267 zł
15 dni 154 zł 165 zł 176 zł 187 zł 198 zł 209 zł 220 zł 231 zł 242 zł 253 zł 264 zł 275 zł 286 zł
16 dni 165 zł 176 zł 188 zł 200 zł 212 zł 223 zł 235 zł 247 zł 259 zł 270 zł 282 zł 294 zł 306 zł
17 dni 175 zł 187 zł 200 zł 212 zł 225 zł 237 zł 250 zł 262 zł 275 zł 287 zł 300 zł 312 zł 325 zł
18 dni 185 zł 198 zł 212 zł 225 zł 238 zł 251 zł 264 zł 278 zł 291 zł 304 zł 317 zł 330 zł 344 zł
19 dni 196 zł 209 zł 223 zł 237 zł 251 zł 265 zł 279 zł 293 zł 307 zł 321 zł 335 zł 349 zł 363 zł
20 dni 206 zł 220 zł 235 zł 250 zł 264 zł 279 zł 294 zł 308 zł 323 zł 338 zł 352 zł 367 zł 382 zł
21 dni 216 zł 231 zł 247 zł 262 zł 278 zł 293 zł 308 zł 324 zł 339 zł 355 zł 370 zł 385 zł 401 zł
22 dni 226 zł 242 zł 259 zł 275 zł 291 zł 307 zł 323 zł 339 zł 355 zł 372 zł 388 zł 404 zł 420 zł
23 dni 237 zł 253 zł 270 zł 287 zł 304 zł 321 zł 338 zł 355 zł 372 zł 388 zł 405 zł 422 zł 439 zł
24 dni 247 zł 264 zł 282 zł 300 zł 317 zł 335 zł 352 zł 370 zł 388 zł 405 zł 423 zł 440 zł 458 zł
25 dni 257 zł 275 zł 294 zł 312 zł 330 zł 349 zł 367 zł 385 zł 404 zł 422 zł 440 zł 459 zł 477 zł
26 dni 267 zł 286 zł 306 zł 325 zł 344 zł 363 zł 382 zł 401 zł 420 zł 439 zł 458 zł 477 zł 496 zł
27 dni 278 zł 297 zł 317 zł 337 zł 357 zł 377 zł 396 zł 416 zł 436 zł 456 zł 476 zł 495 zł 515 zł
28 dni 288 zł 308 zł 329 zł 350 zł 370 zł 391 zł 411 zł 432 zł 452 zł 473 zł 493 zł 514 zł 534 zł
29 dni 298 zł 319 zł 341 zł 362 zł 383 zł 405 zł 426 zł 447 zł 468 zł 490 zł 511 zł 532 zł 553 zł
30 dni 308 zł 330 zł 352 zł 374 zł 396 zł 418 zł 440 zł 462 zł 484 zł 506 zł 528 zł 550 zł 572 zł
 
Kwota Okres 2700 zł 2800 zł 2900 zł 3000 zł 3100 zł 3200 zł 3300 zł 3400 zł 3500 zł 3600 zł 3700 zł 3800 zł 3900 zł
5 dni 99 zł 103 zł 107 zł 110 zł 114 zł 118 zł 121 zł 125 zł 129 zł 132 zł 136 zł 140 zł 143 zł
6 dni 119 zł 124 zł 128 zł 132 zł 137 zł 141 zł 146 zł 150 zł 154 zł 159 zł 163 zł 168 zł 172 zł
7 dni 139 zł 144 zł 149 zł 154 zł 160 zł 165 zł 170 zł 175 zł 180 zł 185 zł 190 zł 196 zł 201 zł
8 dni 159 zł 165 zł 171 zł 176 zł 182 zł 188 zł 194 zł 200 zł 206 zł 212 zł 218 zł 223 zł 229 zł
9 dni 179 zł 185 zł 192 zł 198 zł 205 zł 212 zł 218 zł 225 zł 231 zł 238 zł 245 zł 251 zł 258 zł
10 dni 198 zł 206 zł 213 zł 220 zł 228 zł 235 zł 242 zł 250 zł 257 zł 264 zł 272 zł 279 zł 286 zł
11 dni 218 zł 226 zł 234 zł 242 zł 251 zł 259 zł 267 zł 275 zł 283 zł 291 zł 299 zł 307 zł 315 zł
12 dni 238 zł 247 zł 256 zł 264 zł 273 zł 282 zł 291 zł 300 zł 308 zł 317 zł 326 zł 335 zł 344 zł
13 dni 258 zł 267 zł 277 zł 286 zł 296 zł 306 zł 315 zł 325 zł 334 zł 344 zł 353 zł 363 zł 372 zł
14 dni 278 zł 288 zł 298 zł 308 zł 319 zł 329 zł 339 zł 350 zł 360 zł 370 zł 380 zł 391 zł 401 zł
15 dni 297 zł 308 zł 319 zł 330 zł 341 zł 352 zł 363 zł 374 zł 385 zł 396 zł 407 zł 418 zł 429 zł
16 dni 317 zł 329 zł 341 zł 352 zł 364 zł 376 zł 388 zł 399 zł 411 zł 423 zł 435 zł 446 zł 458 zł
17 dni 337 zł 350 zł 362 zł 374 zł 387 zł 399 zł 412 zł 424 zł 437 zł 449 zł 462 zł 474 zł 487 zł
18 dni 357 zł 370 zł 383 zł 396 zł 410 zł 423 zł 436 zł 449 zł 462 zł 476 zł 489 zł 502 zł 515 zł
19 dni 377 zł 391 zł 405 zł 418 zł 432 zł 446 zł 460 zł 474 zł 488 zł 502 zł 516 zł 530 zł 544 zł
20 dni 396 zł 411 zł 426 zł 440 zł 455 zł 470 zł 484 zł 499 zł 514 zł 528 zł 543 zł 558 zł 572 zł
21 dni 416 zł 432 zł 447 zł 462 zł 478 zł 493 zł 509 zł 524 zł 539 zł 555 zł 570 zł 586 zł 601 zł
22 dni 436 zł 452 zł 468 zł 484 zł 501 zł 517 zł 533 zł 549 zł 565 zł 581 zł 597 zł 614 zł 630 zł
23 dni 456 zł 473 zł 490 zł 506 zł 523 zł 540 zł 557 zł 574 zł 591 zł 608 zł 625 zł 641 zł 658 zł
24 dni 476 zł 493 zł 511 zł 528 zł 546 zł 564 zł 581 zł 599 zł 616 zł 634 zł 652 zł 669 zł 687 zł
25 dni 495 zł 514 zł 532 zł 550 zł 569 zł 587 zł 605 zł 624 zł 642 zł 660 zł 679 zł 697 zł 715 zł
26 dni 515 zł 534 zł 553 zł 572 zł 592 zł 611 zł 630 zł 649 zł 668 zł 687 zł 706 zł 725 zł 744 zł
27 dni 535 zł 555 zł 575 zł 594 zł 614 zł 634 zł 654 zł 674 zł 693 zł 713 zł 733 zł 753 zł 773 zł
28 dni 555 zł 575 zł 596 zł 616 zł 637 zł 658 zł 678 zł 699 zł 719 zł 740 zł 760 zł 781 zł 801 zł
29 dni 575 zł 596 zł 617 zł 638 zł 660 zł 681 zł 702 zł 724 zł 745 zł 766 zł 787 zł 809 zł 830 zł
30 dni 594 zł 616 zł 638 zł 660 zł 682 zł 704 zł 726 zł 748 zł 770 zł 792 zł 814 zł 836 zł 858 zł
 
Kwota Okres 4000 zł 4100 zł 4200 zł 4300 zł 4400 zł 4500 zł 4600 zł 4700 zł 4800 zł 4900 zł 5000 zł
5 dni 147 zł 151 zł 154 zł 158 zł 162 zł 165 zł 169 zł 173 zł 176 zł 180 zł 184 zł
6 dni 176 zł 181 zł 185 zł 190 zł 194 zł 198 zł 203 zł 207 zł 212 zł 216 zł 220 zł
7 dni 206 zł 211 zł 216 zł 221 zł 226 zł 231 zł 237 zł 242 zł 247 zł 252 zł 257 zł
8 dni 235 zł 241 zł 247 zł 253 zł 259 zł 264 zł 270 zł 276 zł 282 zł 288 zł 294 zł
9 dni 264 zł 271 zł 278 zł 284 zł 291 zł 297 zł 304 zł 311 zł 317 zł 324 zł 330 zł
10 dni 294 zł 301 zł 308 zł 316 zł 323 zł 330 zł 338 zł 345 zł 352 zł 360 zł 367 zł
11 dni 323 zł 331 zł 339 zł 347 zł 355 zł 363 zł 372 zł 380 zł 388 zł 396 zł 404 zł
12 dni 352 zł 361 zł 370 zł 379 zł 388 zł 396 zł 405 zł 414 zł 423 zł 432 zł 440 zł
13 dni 382 zł 391 zł 401 zł 410 zł 420 zł 429 zł 439 zł 449 zł 458 zł 468 zł 477 zł
14 dni 411 zł 421 zł 432 zł 442 zł 452 zł 462 zł 473 zł 483 zł 493 zł 504 zł 514 zł
15 dni 440 zł 451 zł 462 zł 473 zł 484 zł 495 zł 506 zł 517 zł 528 zł 539 zł 550 zł
16 dni 470 zł 482 zł 493 zł 505 zł 517 zł 528 zł 540 zł 552 zł 564 zł 575 zł 587 zł
17 dni 499 zł 512 zł 524 zł 537 zł 549 zł 561 zł 574 zł 586 zł 599 zł 611 zł 624 zł
18 dni 528 zł 542 zł 555 zł 568 zł 581 zł 594 zł 608 zł 621 zł 634 zł 647 zł 660 zł
19 dni 558 zł 572 zł 586 zł 600 zł 614 zł 627 zł 641 zł 655 zł 669 zł 683 zł 697 zł
20 dni 587 zł 602 zł 616 zł 631 zł 646 zł 660 zł 675 zł 690 zł 704 zł 719 zł 734 zł
21 dni 616 zł 632 zł 647 zł 663 zł 678 zł 693 zł 709 zł 724 zł 740 zł 755 zł 770 zł
22 dni 646 zł 662 zł 678 zł 694 zł 710 zł 726 zł 743 zł 759 zł 775 zł 791 zł 807 zł
23 dni 675 zł 692 zł 709 zł 726 zł 743 zł 759 zł 776 zł 793 zł 810 zł 827 zł 844 zł
24 dni 704 zł 722 zł 740 zł 757 zł 775 zł 792 zł 810 zł 828 zł 845 zł 863 zł 880 zł
25 dni 734 zł 752 zł 770 zł 789 zł 807 zł 825 zł 844 zł 862 zł 880 zł 899 zł 917 zł
26 dni 763 zł 782 zł 801 zł 820 zł 839 zł 858 zł 878 zł 897 zł 916 zł 935 zł 954 zł
27 dni 792 zł 812 zł 832 zł 852 zł 872 zł 891 zł 911 zł 931 zł 951 zł 971 zł 990 zł
28 dni 822 zł 842 zł 863 zł 883 zł 904 zł 924 zł 945 zł 966 zł 986 zł 1007 zł 1027 zł
29 dni 851 zł 872 zł 894 zł 915 zł 936 zł 957 zł 979 zł 1000 zł 1021 zł 1043 zł 1064 zł
30 dni 880 zł 902 zł 924 zł 946 zł 968 zł 990 zł 1012 zł 1034 zł 1056 zł 1078 zł 1100 zł
 

Załącznik nr 5 do RAMOWEJ UMOWY POŻYCZKI
Tabela Opłat

Okres przedłużenia
Kwota przedłużenia
7 dni 15 dni 30 dni
100 zł 2,50 6,00 12,00
200 zł 5,50 12,50 25,50
300 zł 8,50 19,00 38,50
400 zł 11,50 25,50 51,00
500 zł 14,50 32,00 64,00
600 zł 17,50 38,50 77,00
700 zł 20,50 44,50 89,50
800 zł 23,50 51,00 102,50
900 zł 26,50 57,50 115,50
1 000 zł 29,50 64,00 128,00
1 100 zł 32,50 70,50 141,00
1 200 zł 35,50 77,00 154,00
1 300 zł 38,50 83,00 166,50
1 400 zł 41,50 89,50 179,50
1 500 zł 44,50 96,00 192,50
1 600 zł 47,50 102,50 205,00
1 700 zł 50,50 109,00 218,00
1 800 zł 53,50 115,50 231,00
1 900 zł 56,50 121,50 243,50
2 000 zł 59,50 128,00 256,50
2 100 zł 62,50 134,50 269,50
2 200 zł 65,50 141,00 282,00
2 300 zł 68,50 147,50 295,00
2 400 zł 71,50 154,00 308,00
2 500 zł 74,50 160,00 320,50
2 600 zł 77,50 166,50 333,50
2 700 zł 80,50 173,00 346,50
2 800 zł 83,50 179,50 359,00
2 900 zł 86,50 186,00 372,00
3 000 zł 89,50 192,50 385,00
3 100 zł 92,50 198,50 397,50
3 200 zł 95,50 205,00 410,50
3 300 zł 98,50 211,50 423,50
3 400 zł 101,50 218,00 436,00
3 500 zł 104,50 224,50 449,00
3 600 zł 107,50 231,00 462,00
3 700 zł 110,50 237,00 474,50
3 800 zł 113,50 243,50 487,50
3 900 zł 116,50 250,00 500,50
4 000 zł 119,50 256,50 513,00
4 100 zł 122,50 263,00 526,00
4 200 zł 125,50 269,50 539,00
4 300 zł 128,50 275,50 551,50
4 400 zł 131,50 282,00 564,50
4 500 zł 134,50 288,50 577,50
4 600 zł 137,50 295,00 590,00
4 700 zł 140,50 301,50 603,00
4 800 zł 143,50 308,00 616,00
4 900 zł 146,50 314,00 628,50
5 000 zł 149,50 320,50 641,50