Szybka pożyczka

Pożyczka gotówkowa to forma pożyczki pieniężnej, udzielana przez banki, jak i instytucje poza-bankowe. Przyznawana jest na podstawie umowy cywilnoprawnej, zawartej zgodnie z przepisami Kodeksu Prawa Cywilnego i z uwzględnieniem ustawy o kredycie konsumenckim, regulującej prawa z zakresu kredytów konsumenckich, do których zalicza się również pożyczki.

Pożyczkobiorca ubiegający się o przyznanie pożyczki gotówkowej nie jest zobowiązany do określenia celu, na jaki mają być przeznaczone uzyskane środki pieniężne, ani do wskazania poręczycieli zobligowanych do zwrotu pożyczki, w sytuacji gdyby dłużnik nie wywiązał się z warunków zawartej umowy. Wnioskowanie o przyznanie pożyczki nie wymaga też przedkładania tak wielu dokumentów, jak ma to miejsce w przypadku kredytu bankowego. Ze względu na uproszczoną procedurę, bez dodatkowych formalności i w krótkim czasie można uzyskać określoną kwotę pieniężną. Zazwyczaj wystarczy dostarczyć dowód osobisty dla potwierdzenia tożsamości i podstawowych danych osobowych oraz zaświadczenie o zatrudnieniu określające źródło i wysokość dochodów potwierdzających zdolność kredytową.

Podmiot udzielający pożyczki ma prawo dokładnie sprawdzić ryzyko kredytowe petenta, co może uczynić nie tylko na podstawie przedłożonych przez niego dokumentów, ale też w oparciu o informacje uzyskane z Biura Informacji Kredytowej. Szczegółowa weryfikacja historii kredytowej pożyczkobiorcy ma zapobiec ryzyku niewywiązania się przez niego z warunków umowy dotyczących spłaty zaciągniętej pożyczki w wysokości pobranej kwoty wraz z oprocentowaniem.

Decyzja o przyznaniu pożyczki gotówkowej podejmowana jest stosunkowo szybko. Doradca finansowy, na podstawie dokumentów przedłożonych przez petenta, ocenia jego zdolność kredytową, określając kwotę pożyczki i wysokość oprocentowania, a także wskazując termin spłaty. Petent może też uzyskać informacje o wysokości rocznej stopy oprocentowania dla pożyczek, by móc określić wysokość oprocentowania pożyczki, o którą wnioskuje. Pożyczkę gotówkową udzielaną w instytucjach poza-bankowych można uzyskać, składając wniosek przez Internet i przesyłając niezbędne formalności drogą elektroniczną.

Ostatnim etapem tej formy transakcji finansowej jest przyznanie pożyczki w określonej kwocie, która przekazywana jest pożyczkobiorcy przez przedstawiciela instytucji finansowej lub przelewana na wskazany przez petenta numer konta bankowego.