Polityka Prywatności

MINICREDIT Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie

 

Niniejszy dokument określa zasady przetwarzania Państwa danych osobowych i podstawowe prawa związane z przetwarzaniem przez nas Państwa danych osobowych.

Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych jest:

 MiniCredit Sp. z o.o.

Adres:
ul. Migdałowa 4
02-796 Warszawa

www.mini-credit.pl

Spółka zarejestrowana pod nr KRS Nr 0000371165 w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, Kapitał zakładowy: PLN 200.000 opłacony w całości  („Spółka”, „MiniCredit”)

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości związanych z przetwarzaniem danych osobowych prosimy o kontakt drogą elektroniczną na adres e-mail info@mini-credit.pl   lub pisemnie na adres Spółki wskazany powyżej.

Państwa dane przetwarzane są przez Spółkę zgodnie z zasadami określonymi w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („RODO”) oraz obowiązującymi przepisami prawa polskiego wydanymi w związku z RODO, w tym ustawą o ochronie danych osobowych.

Podstawa prawna i cele przetwarzania Państwa danych osobowych

Państwa dane osobowe przetwarzamy:

- na podstawie uprzednio wyrażonej przez Państwa zgody, wyłącznie w celu przesyłania Państwu informacji handlowych w tym newsletterów i innych informacji w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. a RODO);

- w celu wykonywania umów zawieranych przez MiniCredit z naszymi klientami, w celu współpracy z dostawcami i innymi podmiotami współpracującymi z nami (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

- w celu wykonania obowiązków prawnych ciążących na MiniCredit w związku z realizacją umów z naszymi klientami, w szczególności obowiązków związanych z podatkami lub prowadzeniem rachunkowości zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, 

 

- w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez MiniCredit, w tym w celu prowadzenia marketingu własnego naszych usług, informowania o działalności naszej MiniCredit, o wydarzeniach, które organizujemy lub w których bierzemy udział (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. f RODO) oraz

- w celu dochodzenia roszczeń w tym wynikających z niewykonania lub nienależytego wykonania umowy (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

Okres przetwarzania Państwa danych osobowych

Państwa dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres niezbędny do realizacji wskazanych wyżej celów przetwarzania, w szczególności:

  • przez okres niezbędny do realizacji i rozliczenia umów zawartych z Państwem,
  • przez okres, przewidziany prawem w jakim klient lub MiniCredit mogą dochodzić roszczeń w tym wynikających z niewykonania lub nienależytego wykonania umowy,
  • przez okres przewidziany prawem, w jakim MiniCredit jest zobowiązana do przetwarzania Państwa danych w celu wykonania obowiązków prawnych,
  • do momentu wniesienia przez Państwa sprzeciwu co do przetwarzania Państwa danych w celach marketingowych,
  • do momentu cofnięcia Państwa zgody na przetwarzanie danych (jeżeli nie ma innej podstawy przetwarzania).  

Jeżeli Państwa dane są przetwarzane na podstawie udzielonej przez Państwo zgody jesteście Państwo uprawnieni do wycofania takiej zgody w każdej chwili. Cofnięcie zgody na przetwarzanie pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania do dnia cofnięcia zgody.

Dane osobowe będą przetwarzane przez czas realizowania prawnie uzasadnionych interesów naszej Spółki, a w przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody przez okres jej obowiązywania.

W przypadku zawartych umów dane Państwa są przetwarzane w czasie realizacji tych umów do czasu upływu terminów przedawnienia związanych z umową, z którą jest związane przetwarzanie danych osobowych, lub związanych z przedawnieniem obowiązków wynikających z przepisów prawa.

 

Państwa uprawnienia

Przetwarzanie danych osobowych w ramach zawartych umów uregulowane jest w umowach zawieranych z klientami lub w innych dokumentach, oświadczeniach składanych w ramach realizowania przedmiotu umów.

W każdym czasie przysługuje Państwu prawo dostępu do danych osobowych, które przetwarzamy, prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych.

W każdym czasie zgłosić mogą Państwo sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania.

W celu skorzystania z powyższych uprawnień prawa prosimy o kontakt z nami korzystając z podanych powyżej danych kontaktowych.

Prawo do wniesienia skargi

Przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi związanej z przetwarzaniem danych osobowych do organu nadzoru – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Przekazywanie danych osobowych innym podmiotom

Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być nasi podwykonawcy np. podmioty świadczące usługi doradcze, dostawcy produktów i usług i inne podmioty przetwarzające dane w imieniu Spółki na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych oraz firmy windykacyjne,  prawnicy, organy administracji, służby państwowe i sąd, jak również:

- biura informacji gospodarczych w rozumieniu Ustawy w Biurze Informacji Kredytowej S.A. oraz Związku Banków Polskich – System Bankowy Rejestr w celu udostępnienia danych gospodarczych przetwarzanych przez te instytucje, w zakresie niezbędnym do dokonania oceny wiarygodności płatniczej i oceny ryzyka kredytowego, celem ujawnienia ich przez biura informacji gospodarczych spółce MiniCredit.

Państwa dane zawarte we wniosku o udzielenie pożyczki oraz dane o transakcji dokonanej w wyniku tego wniosku możemy przekazać do:

-  getSCORE sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu ul. Armii Ludowej 21, w celu ich przetwarzania oraz udostępniania instytucjom pożyczkowym dla dokonywania przez nich oceny mojej zdolności kredytowej,

-  getSCORE sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu ul. Armii Ludowej 21, w celu udostępniania ich instytucjom pożyczkowym dla dokonywania przez nich oceny mojej zdolności kredytowej,

Podanie danych osobowych w powyższych celach jest dobrowolne, ale niezbędne do ich realizacji. 

Przetwarzamy jedynie takie Państwa dane, które są niezbędne do realizacji celów opisanych powyżej. 

Państwa Dane osobowe nie są przekazywane do krajów znajdujących się poza Unią Europejską.

Spółka dokłada najwyższej staranności, by dane osobowe były zbierane i przetwarzane w poufności oraz zabezpiecza je przed niepowołanym dostępem osób trzecich na zasadach określonych w obowiązujących przepisach.

Zmiana Polityki Prywatności

Jakiekolwiek zmiany treści Polityki Prywatności będą publikowane na naszej stronie internetowej https://mini-credit.pl/#registrace