Kredyt darmowy, spłata przed terminem i odstąpienie od umowy o pożyczkę konsumencką w świetle polskiego prawa

Kategoria: Artykuły
Kredyt konsumencki to obecnie bardzo popularny produkt finansowy przeznaczany przez klientów na finansowanie kupowanych towarów i usług. Umowa o pożyczkę konsumencką znacznie różni się od standardowego kredytu bankowego, jest dodatkowo chroniona oraz daje pożyczkobiorcy znacznie więcej uprawnień niż tradycyjny kredyt. Pożyczkę konsumencka nie regulują przepisy Prawa bankowego, lecz ustawa o kredycie konsumenckim.

Regulacje prawne

Kredyt konsumencki został uregulowany ustawą z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim. Zgodnie z art. 3 ustawy, umowa o kredyt konsumencki to zobowiązanie finansowe w wysokości nie większej niż 255 550 zł lub równowartość tej kwoty w walucie innej niż waluta polska, który kredytodawca w zakresie swojej działalności udziela bądź daje przyrzeczenie udzielenia konsumentowi.

Darmowy kredyt?

Jeżeli pożyczkodawca nie wywiąże się z ciążących na nim obowiązków, to według ustawy o kredycie konsumenckim zostanie nałożona na niego pewna forma kary, a mianowicie przekształcenie zaciągniętego przez konsumenta kredytu w kredyt darmowy. Na czym to polega? W przypadku naruszenia przez kredytodawcę przepisów zawartych w ustawie, osoba zaciągająca pożyczkę może ją spłacić w terminie i na warunkach zawartych w umowie, ale bez konieczności zapłaty odsetek oraz innych dodatkowych kosztów, z wyjątkiem przewidzianych w umowie kosztów związanych z zabezpieczeniem kredytu. Aby skorzystać z takiego prawa, konsument musi złożyć na ręce kredytodawcy pisemne oświadczenie, że będzie spłacał pożyczkę w ten sposób. Konsument może skorzystać z tego prawa również po spłaceniu i zakończeniu umowy kredytu. Wówczas pożyczkodawca jest zobowiązany zwrócić mu pobrane odsetki oraz dodatkowe koszty. Takie prawa przysługują konsumentowi przez rok od momentu wykonania umowy.

Spłata przed terminem

Osoba zaciągająca pożyczkę konsumencką ma w każdym momencie prawo do spłaty całości lub też części zobowiązania przed terminem określonym w umowie. Jeżeli uregulowana zostanie całość pożyczki przed terminem, całkowity koszt kredytu ulega obniżeniu o kwotę dotyczącą  tego okresu, o który skrócono czas obowiązywania umowy, nawet w przypadku, gdy pożyczkobiorca uregulował je wcześniej. Kredytodawca może umieścić w umowie konieczność zapłacenia prowizji za przedterminową spłatę zobowiązania, jednak nie może ona przekraczać 1 proc. spłacanej części kredytu, o ile okres pomiędzy datą spłaty pożyczki a terminem uregulowania zobowiązania przekracza jeden rok lub 0,5 proc. jeżeli okres ten nie przekracza jednego roku.

Odstąpienie od umowy

Każdy pożyczkobiorca ma prawo do odstąpienia od umowy w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy bez konieczności podawania powodów takiej decyzji. Każdy kredytodawca ma obowiązek do przekazania konsumentowi odpowiedniego egzemplarza oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Pożyczkobiorca nie ponosi żadnych kosztów związanych z odstąpieniem od umowy, oprócz odsetek za okres od dnia otrzymania zobowiązania do momentu jego spłaty. Konsument ma 30 dni od chwili złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy na zwrot całości zobowiązania kredytodawcy.