Czy pożyczka konsumencka może ulec przedawnieniu?

Kategoria: Artykuły
Instytucja przedawnienia funkcjonuje obecnie w większości systemów prawnych na świecie. Według polskich przepisów Kodeksu Cywilnego, różne zobowiązania finansowe ulegają przedawnieniu w różnym czasie. Jednak czy każda pożyczka lub kredyt finansowy może ulec przedawnieniu?

Instytucja przedawnienia

Zagadnienie przedawnienia zobowiązania finansowego jest bardzo często pomijane, bagatelizowane lub po prostu nie do końca znane przeciętnemu dłużnikowi. A szkoda, ponieważ w momencie, gdy upłynie określony czas od zaistnienia obowiązku uiszczenia płatności, a wierzyciel nie dopomina się o zwrot długu, wówczas dłużnik ma prawo do złożenia odpowiedniego wniosku o jego anulowanie. Wniesienie stosownego zarzutu przez dłużnika rozstrzygane jest w postępowaniu sądowym. W przypadku, gdy pożyczkobiorca podniesie zarzut przedawnienia, wówczas powództwo wierzyciela zostanie oddalone. W innym wypadku sąd może wydać postanowienie niekorzystne dla dłużnika.

Czas przedawnienia zobowiązania finansowego

Pożyczka konsumencka, chwilówka lub kredyt gotówkowy przyznawany przez bank lub firmę z sektora poza bankowego ulega przedawnieniu zazwyczaj po trzech latach od chwili, kiedy konieczna jest spłata zobowiązania. Na przykład, gdy nasz termin spłaty pożyczki to 14 dni, to po upływie tego czasu, o ile zobowiązanie nie zostanie spłacone, rozpoczyna się okres przedawnienia. Nie jest wówczas ważne, czy są to pożyczki online w wysokości zaledwie kilkuset złotych czy też większe zobowiązania opiewające na kwotę kilku- lub kilkunastu tysięcy złotych. W przypadku, gdy zostanie zasądzone roszczenie z tytułu pożyczki chwilówki lub innego zobowiązania z sektora poza bankowego, wówczas bieg przedawnienia rozpocznie się od początku i będzie w takiej sytuacji wynosił już 10 lat.

Pamiętajmy jednak, że aby pożyczka mogła ulec przedawnieniu, to ani pożyczkodawca, ani też dłużnik nie mogą podejmować żadnych prób odnośnie uregulowania zobowiązania, co w polskich realiach rynkowych i prawnych jest raczej mało prawdopodobne.

Zatrzymanie oraz przerwanie przedawnienia

Początek przedawnienia zobowiązania finansowego jest liczony od nowa w sytuacji, gdy pożyczkodawca wystąpi do sądu z powództwem przeciw dłużnikowi, złoży stosowny wniosek o nadanie tytułowi egzekucyjnemu klauzuli wykonalności lub też przedłoży wniosek o wezwanie dłużnika do zawarcia ugody. Bieg przedawnienia ulega zatrzymaniu także w momencie, w którym wierzyciel złoży u komornika sądowego wniosek o wdrożenie procedur egzekucyjnych, a także w chwili, gdy pożyczkobiorca zgodzi się na mediację oraz na spłatę zaległego zobowiązania finansowego. Instytucja zawieszenia biegu przedawnienia jest unormowana w art. 121 Kodeksu Cywilnego, natomiast o konstrukcji przerwania biegu przedawnienia mówi art. 123 § 1 Kodeksu Cywilnego.

Co na to BIK?

Zobowiązanie finansowe, które uległo przedawnieniu zostanie zapisane w naszej historii kredytowej w bazach BIK czy BIG. Taki zapis może znacznie utrudnić w przyszłości otrzymanie dowolnej pożyczki gotówkowej, nawet tej o niewielkim nominale pieniężnym.

Wyjątkiem w instytucji przedawnienia jest kredyt hipoteczny. W tym przypadku, gdy zobowiązanie finansowe jest zabezpieczone nieruchomością przedawnieniu mogą ulec wyłącznie odsetki.